มทร.อีสาน ขก.เดินเครื่อง!!โครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’จ้างนศ.จบใหม่หวังลดปัญหาว่างงาน

‘มทร.อีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น’  เดินเครื่อง ‘โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ หวังยกระดับ ให้ชุมชนหลุดพ้นความยากจน ลดปัญหาว่างงาน จ้างนักศึกษาจบใหม่ ทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่น จำนวน 6 ตำบล 4  จังหวัด  คาดจ้างงานมากถึง 120 อัตรา 

26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โดยมี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ประชุมชี้แจงกรอบภาระงานที่มอบหมาย รายละเอียดการทำสัญญาจ้างงาน ตามนโยบาย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

อีกทั้งยังช่วยแก้ป้ญหาการว่างงานให้บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและย้ายถิ่นฐานกลับภูมิลำเนา กระทรวง อว. ได้ขับเคลื่อนนโยบายให้นำองค์ความรู้ จากมหาวิทยาลัยฯ นิสิต นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจรายตำบลแบบพุ่งเป้า มหาวิทยาลัยฯทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ ฯ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัยฯ ดูแล  มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการฯยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการชุมชน มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานจ้างงานในการดำเนินโครงการ ฯโดยมี ประชาชน บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษารวมจำนวน 20 คนในหนึ่งตำบล มหาวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่ประสานงานและทำงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบูรณาการประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยฯ จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบลเพื่อให้เป็นข้อมูลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับมอบหมายพื้นที่การดำเนินงาน จำนวน 6 ตำบล 4  จังหวัด ได้แก่ ตำบลกุดธาตุ ตำบลกุดรัง  ตำบลคำพอุง ตำบลคึมชาด ตำบลพุทไธสง ตำบลหายโศกอัตราการจ้างงาน  120 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2564

แสดงความคิดเห็น