ผ่านฉลุย!!สภาผู้แทนราษฎร โหวตผ่านร่างกฎหมาย ปลดล็อกพืช ‘กระท่อม’ ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป

วันนี้ (27 มกราคม) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 มีวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดย สมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และคณะได้นำผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เสนอต่อที่ประชุมสภา โดยได้แก้ไขให้พืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 พร้อมทั้งให้ยกเลิกบทลงโทษ ซึ่งประชาชนจะสามารถบริโภคพืชกระท่อมได้โดยไม่มีความผิด เว้นแต่นำพืชกระท่อมไปผสมกับสารเสพติดประเภทอื่น และสมศักดิ์ได้จัดทำร่างฉบับนี้สำเร็จภายในการประชุม 3 ครั้ง ซึ่งมีข้อสรุป 4 ข้อดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุว่า พืชกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ถ้าไม่นำมาผสมกับยาเสพติดตามที่กฎหมายระบุ
ร่างพระราชบัญญัติประกาศ แก้ไข เรื่องระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมาย จากเดิม 180 วัน คณะกรรมาธิการได้กำหนดเหลือ 90 วันในการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากช่วยลดภาระงานของรัฐ รวมทั้งเป็นประโยชน์ที่ควรผลักดันให้ พ.ร.บ. ฉบับนี้เกิดขึ้น
 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบถึงวิธีการใช้ และคุณประโยชน์ของพืชกระท่อมที่ถูกต้อง
 ส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงเป็นธุรกิจที่สามารถส่งออกได้ในต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การดูแล และการควบคุมของแพทย์ได้
จากผลการพิจารณาเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดย #มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยเห็นด้วย 319 เสียงกับร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่..พ.ศ. …. เพื่อปลดล็อกพืชกระท่อมไม่ให้เป็นพืชยาเสพติด และออกกฎหมายให้ประชาชนสามารถปลูกพืชกระท่อมได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากกระท่อมเป็นพืชสมุนไพรในการรักษาโรคโดยไม่ผิดต่อข้อกฎหมายอีกต่อไป โดยทางสภาผู้แทนราษฎรจะนำมติพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเป็นลำดับต่อไป.
แสดงความคิดเห็น