มมส.ไม่ประมาท!!ประกาศเรียนออนไลน์-WFHเลี่ยงโควิด-19 ตั้งวันนี้ถึง 5 ก.พ.64

เมื่อวันที่ 1  มก.พ  2564 รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงนาม ในคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 16 แล้วนั้น และมีประกาศเพิ่มเติมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 กอปรกับ สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในหลายพื้นที่ โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศของศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ขณะเดียวกันก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในจังหวัดมหาสารคาม ตามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามตระหนักถึงความ ปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต บุคลากร และคณาจารย์เป็นสำคัญ และเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประกาศการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองเป็นการเฉพาะ โดยให้ถือปฏิบัติ 

ตามประกาศอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

  1. ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หยุดปฏิบัติงานในคณะ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2564 โดยให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง แต่ยังคงไว้ ซึ่งประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีตามภารกิจของแต่ละบุคคล หากมีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ต้องเข้า คณะ หน่วยงาน เพื่อการสอบออนไลน์หรือสอนออนไลน์รวมถึงตรวจสอบผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือ อื่น ๆ ให้คณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา โดยให้มีการลงเวลาและวัดอุณหภูมิบริเวณด้านหน้าหรือ ภายในอาคาร  
  2. ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีรองคณบดีผู้อำนวยการสถาบัน – สำนัก – ศูนย์ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้า สำนักงานเลขานุการหรือเทียบเท่าทุกหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามปกติหากไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้ขอ อนุมัติลาตามขั้นตอนต่อไป  
  3. คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย (ยกเว้นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และ โรงพยาบาลสุทธาเวช ให้ปฏิบัติตามประกาศเฉพาะของคณะและโรงพยาบาล) ให้มีการปฏิบัติงาน  ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) โดยให้รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณบดี หัวหน้า หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันออกแบบการทำงานและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทั้งนี้จะต้อง  มีบุคลากรผลัดเปลี่ยนเวรมาประจำสำนักงานเท่าที่จำเป็น เพื่อรวบรวมเอกสาร หนังสือราชการทั้งภายในและ ภายนอกเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติหรือสั่งการ  
  4. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home)  

ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยปฏิบัติดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยประสิทธิภาพเท่าเดิมเสมือนการปฏิบัติงานปกติและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทาง ราชการ ให้มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดรูปแบบของการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน รายงานความสำเร็จหรือความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

4.1 ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายงานตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน เวลา 8.30 น. – 9.00 น. ระยะเวลาและวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตนเองต้องเท่ากับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

4.2 ห้ามผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองออกจากพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานที่เคยพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดก่อนประกาศนี้ หากมีความจำเป็นที่ต้องออกนอกพื้นที่พัก อาศัยไปต่างจังหวัดด้วยเหตุผลส่วนตัว ให้ขออนุมัติการลาตามระเบียบหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลาถือได้ ว่าขาดราชการ 

4.3 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถมาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ได้ทันที 

4.4 ให้รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหัวหน้าส่วนงานกำกับติดตามงานได้ ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อสอบถามหรือสั่งงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถติดต่อได้ให้รายงาน ข้อบกพร่องดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.5 การส่งงานสามารถส่งได้ตามวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นที่เห็น ตามสมควร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต่คงไว้ซึ่งการรักษาประโยชน์ของ หน่วยงานเป็นสำคัญ 

4.6 คณาจารย์บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองต้องรายงานผลการ ปฏิบัติงานพร้อมรายละเอียดงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาหลังครบกำหนดการปฏิบัติงานในที่ พักอาศัย 

4.7 ให้กองอาคารสถานที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย  และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ออกแบบและวางแผนการทำงานให้คนงาน คนสวน ช่าง ลูกจ้าง ตามความ เหมาะสม โดยอาจจะทำงานเป็นผลัด หรือเป็นช่วงเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละงาน /4.8 ให้กองอาคาร…

4.8 ให้กองอาคารสถานที่กำหนดมาตรการในการทำความสะอาดพื้นที่ หรือพ่นยา  ฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือตามหน่วยงานภายในร้องขอ  5. ให้ปรับรูปแบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำบัณฑิต วิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย หรือการประชุมอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบการขอมติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตามเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยที่สุด 

  1. กรณีที่มีปัญหาหรือขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ที่กำกับการปฏิบัติงานวินิจฉัยชี้ขาด 
  2. ให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการ แนวทางนโยบายของ รัฐบาล กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด รวมถึงประกาศแจ้งเตือนจังหวัดตามสถานที่พักปฏิบัติงานของตนเอง 
  3. ให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ติดตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
  4. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานที่ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 08-5778-7187, 08-9619-6669,  08-7635-5957, หรือฝ่ายเวชกรรมสังคมทีม SRRT โรงพยาบาลสุทธาเวช 0-4302-1021, 095-180-7712 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสดงความคิดเห็น