ปังปุริเย่!!พาณิชย์ขอนแก่นหนุน‘ฟู๊ดทรัค’ยกระดับแผงลอยสู่ร้านอาหารเคลื่อนที่

พาณิชย์ขอนแก่น หนุน ‘ฟู๊ดทรัค’ มอบใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้าธุรกิจฟู๊ดทรัคไทย ยกระดับแผงลอยสู่ร้านอาหารเคลื่อนที่ สร้างมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้มอบใบอนุญาต จัดตั้งสมาคมการค้าธุรกิจฟู๊ดทรัคไทย ให้กับนายสิรวิชญ์ เปรมกมล นายกสมาคมการค้าธุรกิจฟู๊ดทรัคไทย เพื่อรับรองการก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจฟู๊ดทรัคไทย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคณะผู้บริหารสมาคม คณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกร่วมยินดี ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

    นายสิรวิชญ์ เปรมกมล นายกสมาคมการค้าธุรกิจฟู๊ดทรัคไทย เปิดเผยว่า การก่อตั้ง สมาคมการค้าธุรกิจฟู๊ดทรัคไทยขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับหาบแร่ แผงลอย ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดีและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยและตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคและการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้าธุรกิจฟู้ดทรัคที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสังคม สร้างมาตรฐานของผู้ประกอบอาหารให้มีมาตรฐานของครัวบนรถฟู้ดทรัค ให้มีมาตรฐานของตัวรถฟู้ดทรัคและเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการฟู้ดทรัคให้สามารถต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไปในระดับสากลและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นนโยบายเป้าหมายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการค้าธุรกิจฟู้ดทรัคในระดับประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการฟู้ดทรัค และส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดทรัค เพื่อเชื่อมโยงการค้าธุรกิจฟู้ดทรัคสู่ตลาดต่างๆ โดยสมาคมจะทำการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการฟู้ดทรัค กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ

เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการค้าประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ เพื่อทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจการค้า

ที่มา>>สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

แสดงความคิดเห็น