กกต.รับรองนายกอบจ.เพิ่ม23จว. ขอนแก่นติดโผหากผิดสอยทีหลัง

กกต. “ปล่อยผี” รับรองผลเลือกตั้งนายกอบจ.รอบใหม่เพิ่ม 23 จังหวัด อีสานติดโผ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มุกดาหาร เลย และสกลนคร รวมกับที่รับรองไปแล้วก่อนหน้านี้ 29 จังหวัด เป็น 52 จังหวัด โดยการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้รับรองไปก่อนหากพบผิดจะดำเนินการต่อไป 

   

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ได้มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก 23 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม จ.ชัยภูมิ นายอร่าม โล่วีระ จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช จ.นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน จ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร

จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร จ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ จ.สกลนคร นายชูพงศ์ คำจวง จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ จ.สุมทรสาคร นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายก อบจ.ไปก่อน

ทั้งนี้เนื่องจาก กกต.เห็นว่าเรื่องร้องเรียนของบุคคลเหล่านี้ ทางสำนักงานกกต.จังหวัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและเมื่อส่งมาถึงกกต.กลาง ก็ยังมีขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน อีกทั้งระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ก็ไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่หากกกต.วินิจฉัยว่า มีการกระทำทุจริตจึงได้มีมติให้ประกาศรับรองผลไปก่อนและเร่งให้สำนักงานฯดำเนินการสอบสวน เรื่องร้องเรียน ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอที่ประชุม กกต. พิจารณา

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ไปแล้วรวม 29 จังหวัด และรับรองเพิ่มอีก 23 จังหวัด รวม 52 จังหวัด ยังเหลืออีก 24 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้มี 11 จังหวัดที่กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกอบจ.ในบางหน่วยเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากพบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกับจำนวนบัตรออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกันรวมอยู่ด้วย

รายงานข่าวระบุว่า กกต.ยังมีเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจนถึงวันที่ 19 ก.พ. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลา 60 วันตามที่พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ กกต.ต้องประกาศรับรองผลนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากสอบสวนไม่แล้วเสร็จก็ให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แล้วต่อมาหากเห็นว่ากระทำผิดจริงมีมติเพิกถอนสิทธิ สั่งเลือกตั้งใหม่ ก็จะเสนอให้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา

อย่างไรก็ตาม หลังจากกกต.มีมติรับรองแล้วทางสำนักงานฯก็จะไปดำเนินการยกร่างประกาศกกต.เพื่อให้ประธานกกต.ลงนามและทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะได้แจ้งให้กับผู้ที่กกต.ประกาศรับรองทั้ง 23 จังหวัดทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น