นศ.โคราชเฮ!!ผู้บริหารเห็นชอบสร้างถนน 2 ราช ระหว่าง ราชมงคลอีสาน กับ มรภ.โคราช

มทร.อีสาน ประชุมร่วม มรภ.นครราชสีมา และเทศบาลนคร นครราชสีมา พัฒนาโครงข่ายถนนระดับเมืองโคราช ก่อสร้างถนน 2 ราช ระหว่าง ราชมงคลอีสาน กับ ราชภัฏนครราชสีมา เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ให้กับเมือง

วันที่ 29 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนระดับเมืองโคราช ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร ตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมงานของทั้ง 3 หน่วยงาน ในประเด็นการก่อสร้างถนน 2 ราช (ระหว่าง ราชมงคลอีสาน กับ ราชภัฏนครราชสีมา)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาโครงข่ายถนนระดับเมืองโคราช และแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดของถนนสุรนารายณ์ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเป็นการสร้างทางเลือกการสัญจรและการพัฒนาพื้นที่เข้าถึงยากของเมือง ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่จำกัดของเมืองโคราชอย่างคุ้มค่า รวมถึงร่วมกันกำหนดบทบาทของถนน 2 ราช ในการลำดับศักดิ์ถนนซึ่งเป็นสายรองจากถนนสุรนารายณ์ ที่มุ่งเน้นวิ่งระหว่างชุมชนภายในเมือง โดยจะมีการจำกัดขนาดรถและจำกัดความเร็วสำหรับที่ผู้จะสัญจรผ่านเส้นนี้ด้วย นอกจากนี้ในการก่อสร้างถนน 2 ราช ยังถือเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ให้เป็นย่านนวัตกรรมและพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ให้กับเมือง โดยมีทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้กับเมืองโคราช

ทั้งนี้จากการประชุมได้ข้อสรุปว่า ความชัดเจนของการมอบพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาโครงข่ายถนนระดับเมืองโคราช มีหน้าตัดถนนกว้าง 10 เมตร โดยจุดเริ่มต้นจากถนนสุรนารายณ์มาตามแนวกำแพงกั้นระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง เป็นระยะทาง 558 เมตร เป็นการแบ่งพื้นที่ โดยจากระยะกำแพงเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นระยะ 4 เมตร รวมพื้นที่โดยประมาณ 1 ไร่ ส่วนฝั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นระยะ 6 เมตร รวมพื้นที่โดยประมาณ 5 ไร่ และส่วนถนนที่เหลือตั้งแต่ย่านหอพักฝั่งทิศใต้เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นพื้นที่โดยประมาณอีก 4 ไร่ ซึ่งได้เป็นข้อสรุปร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการนำรายละเอียดดังกล่าวเข้าประชุมคณะผู้บริหารฯ และสภามหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายต่อไป

แสดงความคิดเห็น