ชาวขอนแก่นเป็นกำลังใจให้!!รพ.ขอนแก่น’ส่งนักรบเสื้อขาวช่วยภัยโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร

10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่าง วันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
โดยโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ร่วมส่งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team: MERT) พร้อมทั้งหน่วยปฐมพยาบาลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 6 คน พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลชุมแพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหมุนเวียนช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำการคัดแยก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในขั้นต้นให้ปลอดภัย ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในพื้นที่
รายชื่อทีม MERT โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1. นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 2. นายธงชัย มีไกรลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวพรพิมล กองกูล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4. นางสาวฐิติรัตน์ วิลัยฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5. นายจีรวัฒน์ พิลา พยาบาลวิชาชีพ 6. นายธนิก หัสดินทร์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
แสดงความคิดเห็น