โคราชเร่งเครื่อง!!เดินหน้า ‘ไมซ์ซิตี้’ เต็มสูบ MOU 47องค์กรขับเคลื่อนเมือง

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา (NCEC) จัดพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมองค์การ (Meeting) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event) โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ รวม 47 องค์กร ภายใต้โครงการ Korat MICE City Moving Forward Collaboration นำโดย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมทั้งหน่วยงานการกุศล เป็นต้น
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ไมซ์ซิตี้” หรือ เมืองไมซ์ คือ เมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานประชุม การจัดเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์ โดยเมืองมีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมือง ความพร้อมของสถานที่ จัดการประชุม งานนิทรรศการ และแสดงสินค้า รวมถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา
นาย จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์กรมหาชน หรือ TCEB เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์สำคัญขององค์กร คือ ยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางของไมซ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และความยั่งยืน มีทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย การสร้างและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค การสร้างภาพลักษณ์ไมซ์ไทยและทีเส็บในฐานองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ การพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน โดยที่ผ่านมาทีเส็บ ทำหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งจังหวัดเมืองไมซ์หลักและเมืองไมซ์รองของประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทยในการอาทิ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สุขภาพ สังคมผู้สูงอายุ กีฬา และอาหาร เป็นต้น
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐีนี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์ หรือ Korat MICE City เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและถือเป็นจังหวัดแรกในพื้นที่ อีสานใต้ “ ทั้งนี้ ด้วยความโดดเด่นทาง ภูมิศาสตร์อันหลากหลาย มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของเมืองโคราช เราพร้อมที่จะต้อนรับนักเดินทางไมซ์เข้าสู่ จังหวัดนครราชสีมา โดยประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเมือง MICE จะสามารถสร้างรายได้ ให้กับประชาชน ในโคราชบ้านเรา รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด อีกด้วย
ที่มา>>สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
แสดงความคิดเห็น