งานนี้มันส์แน่!!ฟ้องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ล้มเลือกประธาน เผยซื้อเสียงหัวละ 7,500

‘สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์’ ลุยฟ้องศาล ล้มประชุมใหญ่เลือกตั้งประธานกรรมการ เผยซื้อเสียงหัวละ 7,500 บาท
วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เข้ายื่นหนังสือพร้อมสำเนาสำนวนคำฟ้องคดีศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์สั่งระงับยับยั้งการประชุมใหญ่สามัญและการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ประจำปี 2564 – 2565 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกนายทะเบียนสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 30 มกราคม 2564 เนื่องจากการล่ามติของกรรมการและการประกาศเลือกตั้งประธานกรรมการไม่ชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับ และพ.ร.บ.สหกรณ์ และครั้งนี้ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 แต่มาถูกสมาชิกฟ้องคดีต่อศาลจำนวน 2 คดีฐานละเมิดสิทธิของสมาชิก พร้อมกับร้องนายทะเบียนให้สั่งระงับยับยั้งการเลือกตั้งไว้ก่อน จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยร้องขอให้สมาชิกกว่า 1 หมื่นคนได้ลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน
ดร.ไพฑูรย์  จรทะผา  ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จัด เปิดเผยว่า “การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายแห่งในภาคอีสาน คณะกรรมการมักจะใช้อำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ในการเลือกตั้งส่อไปในทางไม่สุจริต กล่าวคือมีการจำกัดสิทธิของสมาชิกไม่ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ให้เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน ส่วนมากจะกำหนดให้ผู้แทนสมาชิกซึ่งเป็นพรรคพวกของตนเองมีสิทธิ ซึ่งง่ายต่อการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญต่อการบริหารงานของสหกรณ์ตามหลักสหกรณ์ และในที่สุดก็นำไปสู่การทุจริตหลายรูปแบบในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และการที่สมาชิกได้นำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาล ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม และคืนสิทธิหน้าที่ให้กับสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”
นายมีชัย  ไขแสง  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้มีการวางแผนสมยอมให้ผู้แทนสมาชิกลงมติผ่านวาระต่าง ๆ  โดยมีการจ่ายเงินให้ผู้แทนสมาชิก รายละ 7,500 บาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงมติ เช่น อนุมัติเงินโบนัส 15 ล้านบาท และให้เลือกประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ตามที่วางแผนกันไว้”
นายสมมัคร  สุวรรณชาติ  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ตนเองได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายทะเบียนสหกรณ์เนื่องจากการดำเนินการการเลือกตั้งในครั้งนี้ขัดต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์และข้อบังคับหลายประการ แต่คณะกรรมการก็ยังให้มีการเลือกต่อโดยผู้แทนสมาชิกเพื่อให้ได้มีซึ่งพรรคพวกของตนเอง ตนเห็นสมาชิกกว่า 1 หมื่นคนเสียสิทธิ์ จึงฟ้องร้องต่อศาลเพื่อดำเนินคดี”
นายทวี  ขาวผ่อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ตนเองเห็นว่าการออกระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เป็นการลิดรอนสิทธิของสมาชิกกว่า 1 หมื่นคน จึงยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิกถอนข้อบังคับที่ไม่เป็นธรรมให้กับสมาชิกทุกคน”
นายประดิษฐชัย  หาญมนตรี  สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า”ตนเองจะรีบดำเนินการหาข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมายให้ปรากฏ โดยในวันพรุ่งนี้จะให้คำตอบ”
แสดงความคิดเห็น