ราชมงคลขอนแก่นจับมือ CPF ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ชูหลักสูตร ‘หุ่นยนต์เกษตรอุตสาหกรรม’ สู่บัณฑิตมืออาชีพสอดรับ ตามนโยบาย Thailand 4.0

16 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ณ ศูนย์การศึกษาโคกสี

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรหุ่นยนต์เกษตรอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาการดำเนินการ 288 ชม. ทฤษฎี 60 ชม. ปฏิบัติ 228 ชม. ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 36 วัน จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ระบบทวิภาคี และปฏิบัติจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนให้มีสมรรถนะสูง

สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ประเภทประกาศนียบัตร Non Degree) และเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในการเพิ่มทักษะ(Up-Skill) และ (Re-Skill) โครงการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2563- 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการฝึกอบรมเรื่องการกำหนดค่าพารามิเตอร์ในการปรับแต่งระบบควบคุมแขนกลทางการเกษตร ด้วยสมองกลฝังตัวระบบเครือข่ายให้เหมาะสมในการใช้ทางการเกษตรในสถานประกอบการ และ ใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสีในการสร้างโรงเรือนเพื่อฝึกปฏิบัติและจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้

โอกาสนี้ คุณคีตกร กาญจนคีตะ รองผู้จัดการทั่วไป โรงงาน CPF ขอนแก่นไ ด้กล่าวขอบคุณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และ ยินดีในความร่วมมือครั้งนี้และโอกาสต่อไป

แสดงความคิดเห็น