ไม่หวั่น!!ขอนแก่นสร้างอาชีพชาวบ้านสู้วิกฤตโควิด-19ได้สบาย

จังหวัดขอนแก่น หนุนเสริมอาชีพสู้ covid-19 ให้คนขอนแก่นมีอยู่ มีกิน สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โคก หนอง นา โมเดล
23 ก.พ. 64 ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสู้ covid-19 สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน (โคก หนอง นา โมเดล) ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ความร่วมมือจากตัวแทนเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการนำการขยายผลถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพระดับตำบล โดย เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบะยาว จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้ดำรงชีพบนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี สามารถเลี้ยงตนเองได้ สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับการดำเนินการสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกตำบล ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในทุกพื้นที่ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ทั้งการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว โดยจังหวัดจะให้การส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้มีที่กินที่อยู่ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้มีอาหารที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในภาวะการว่างงานไม่มีงานทำ ซึ่งการดำเนินโคกหนองนาโมเดล ปัจจุบันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก หากประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาดูงานได้จากศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆได้
นางสาวศิราณี แก้วมณี เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ กล่าวว่า แรกเริ่ม เลี้ยงกุ้งฝอย เพื่อขายเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ แต่ประสบปัญหากุ้งตาย จึงนำมาทำเป็นอาหารสัตว์น้ำชั่งกิโลขาย และต่อมาได้เลี้ยงปู 3 สายพันธุ์ คือปูนา ปูพระเทพ ปูกำแพง เพื่อขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ คู่ละ 80-100 บาท ซึ่งได้ราคาดี ปัจจุบันลี้ยงปูนา หอยขม กุ้งฝอย ปลา แมงดานา ปลูกพืชผัก ผลไม้ และเปิดร้านอาหารพื้นบ้าน โดยนำผลิตผลที่ได้มาประกอบอาหาร สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 7 คน
แสดงความคิดเห็น