‘ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพพันธุ์’ โชว์ผลงานเพียบ มั่นใจนั่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นต่อ

‘ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพพันธุ์’ โชว์ผลงานเพียบ มั่นใจนั่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นต่อ เชื่อพัฒนามาถูกทาง
รายงานข่าวแจ้งว่าแฟนเพจ “รักพัฒนาขอนแก่น” จากการทําางานที่ผ่านมา 8 ปี ของเทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้การนําของ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น โดยได้รับ ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดําาเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากที่สุด จนสามารถได้รับรางวัลมากมายหลากหลายด้าน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยแบ่งเป็นด้านได้ดังนี้
รางวัลพระปกเกล้าทองคํา ปี 2559 ด้าน การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และ ประชาสังคม
รางวัลที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การบริหารจัดการท่ีดี ระดับประเทศ ปี 2559 และ ปี 2560
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ระดับประเทศ ปี 2560
รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีมาก” ระดับประเทศ ปี 2560
รางวัลพระปกเกล้าทองคําา ปี 2563 ด้าน การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการป้องกัน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับประเทศ ปี 2560
รางวัลผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยา เสพติด ระดับประเทศ ปี 2560
รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัย ทางถนน ระดับประเทศ ปี 2560
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี ระดับประเทศ ปี 2562
รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่นด้านการศึกษา ระดับประเทศ ปี 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เทศบาลน่า อยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ปี 2556
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Zero Waste ระดับประเทศปี 2557
รางวัลระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 ระดับกรม
รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ี ยั่งยืนระดับอาเซียน ปี 2560
รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับประเทศ ปี 2562
รางวัลคนบันดาลไฟอวอร์ด คร้ังที่ 1 ปี 2563
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (กินรี ดีเด่น) ระดับประเทศ ปี 2560
รางวัล เพชรคชสีห์ ปี2562สาขา“กิตติมศักดิ์ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้นแบบด้านบริหาร จัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จั กไปสู่นานาประเทศ”
รางวัลเมืองท่ีเป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ระดับประเทศ ปี 2559
รางวัลชนะเลิศสําานักทะเบียนท่ีมีผลงาน ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2559
รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนระดับประเทศปี2555/ปี2559 และ ปี 2560
สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ผลิตโดย นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ 18/5 ถนน อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จำนวน 1 ชุด วันและเวลาตามที่ปรากฏโพสต์นี้
แสดงความคิดเห็น