ทุ่ม 61 ล้าน!!ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่นพร้อมมอบถวายอาคาร ‘หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก’

ผู้ว่าฯขอนแก่น เปิดป้ายโรงเรียน-อาคาร งบประมาณ 61,320,000 บาท และมอบถวายอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงเรียนวัดศรีจันทร์
26 ก.พ. 64) ที่วัดศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียน-อาคาร และมอบถวายอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงเรียนวัดศรีจันทร์
 สำหรับโรงเรียนวัดศรีจันทร์ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2549 เปิดการเรียน-การสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) โดยมี พระราชวรานุวัตร (ปกรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ และเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต
 เนื่องด้วยในปัจจุบันความจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต้านต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา และจากการที่โรงเรียนด้มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล จึงได้รับความร่วมมือ แรงสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดถึงศิษย์เกแลศิษย์ปัจจุบัน อย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เจริญเติบโต ก้าวหน้าผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา จึงได้นำบุตรหลานเข้ามาเรียนจำนวนมากขึ้น เป็นสเหตุหนึ่ทำให้ห้องเรียนไม่พียงพอ ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯจึงได้มีมติให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ งบประมาณ 61,320,000 บาท ประกอบด้วย อาคารเรียน 4 ชั้น 18 ห้องเรียน 1 ห้องประชุมใหญ่ , อาคารโรงอาหาร 1 หลัง , อาคารพระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง กัปปโก) เดิม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ , ปรับปรุงรั้วโรงเรียน , บูรณะมณฑปรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ของวัด , ก่อสร้างป้ายโรงเรียน เสาธง พระประธานประจำโรงเรียน , ลานกีฬา-ลานกิจกรรม และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ทุกชั้นเรียน
แสดงความคิดเห็น