ข่าวดี!!กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0%ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้-15 ก.ค.64

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% วงเงินรวม 30 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการใช้เป็นทุนในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของลูกจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
โดยผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.02-643-6039 สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 4

สำหรับผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน มีดังนี้
-ผู้ดำเนินการฝึก
-ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
-ผู้ประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

-เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
-ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกจ้างของตนสามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย
-จำนวนลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอบรมหรือผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนำไปยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
-ลูกจ้างได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต

 

แสดงความคิดเห็น