ด่วน!!สั่งย้ายผู้ว่าฯนครราชสีมาโยกผู้ว่าฯชัยภูมิดำรงตำแหน่งแทน

วันที่ 2มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการระดับสูง สังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นวาระจร โดยมีบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหนประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ให้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (นักวิคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2. ให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

3. ให้ นายกอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยภู สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง

4. ให้ นายโชคดี อมวัฒน์ พันจากตำแหนผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

.
ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้เคยดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เเละได้ย้ายมารับตำเเหน่ง ผวจ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการต่ออายุให้ดำรงตำเเหน่งเป็นกรณีพิเศษถึง 2 ครั้ง (รวม 2 ปี) ซึ่งจะสิ้นสุดวาระลงในวันที่ 30 กันยายน 2564
แสดงความคิดเห็น