ครม.ดับฝัน!!เบรกขยาย‘อายุเกษียณราชการ จาก 60เป็น63ปี เหตุโควิดทำ ‘คลังทรุด’

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เห็นชอบการจ้างงานข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภามาเพื่อดำเนินการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ชะลอการขยายเกษียณอายุราชการจาก 60 ปีเป็น 63 ปีออกไปก่อน เนื่องจากต้องใช้งบดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก่อน
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับรายงานและข้อเสนอแนะเรื่องการจ้างข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และมีข้อสรุปดังนี้
1. เห็นด้วยกับการชะลอขยายเกษียณอายุราชการเป็น 63 ปี เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงระบบการคลังและงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งควรใช้จ่ายงบประมาณที่มีจำกัดให้เกิดการจ้างงานกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น จะนำกลับมาพิจารณาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป
2. เห็นด้วยกับการจ้างงานเพื่อใช้ศักยภาพข้าราชการเกษียณ ให้พิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการบุคลากรในแต่ละตำแหน่งสาขา เช่น ตำแหน่งที่ขาดแคลนกำลังคน ตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและพิจารณาจ้างข้าราชการเกษียณอายุในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การจ้างเหมาบริการ การรับงานไปทำที่บ้าน เป็นต้น
3. เห็นด้วยกับการศึกษาเพื่อปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวได้เตรียมความพร้อมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง และจะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกันต่อไป
แสดงความคิดเห็น