ลุ้นหนักมาก!!เร่งศึกษา ‘สนามบินกาฬสินธุ์’สร้าง-ไม่สร้าง ก.ย. 64 รู้ผล

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า  ทย. ได้จัดงบประมาณ 6 ล้านบาท เตรียมว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ประเด็นที่จะต้องศึกษา ความคุ้มค่าในการลงทุนซึ่งจะต้องมีการศึกษาอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่าหรือไม่ โดยดูจากแนวโน้มความต้องการใช้และปริมาณผู้โดยสาร ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับขนาดและประเภทเครื่องบินที่จะเข้ามาใช้บริการ ทิศทางการขึ้นลงของเครื่องบิน เพื่อหาที่ตั้งสนามบินที่มีความเหมาะสมว่าควรก่อสร้างที่บริเวณใด รวมทั้งการจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วย ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความเห็นจากหน่วยราชการ และเอกชนในท้องถิ่นด้วย
 คาดว่าจะได้บริษัทที่ปรึกษามาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ประมาณเดือน ธ.ค.63 จากนั้นจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 9 เดือน โดยในขั้นตอนการศึกษาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งจะศึกษาทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ที่จะก่อสร้าง, งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง และความคุ้มค่าในการลงทุน คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย.64 จากนั้นจะเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ไปยังกระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อไป
 การศึกษาความเป็นไปได้ฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเสียงเรียกร้องของคนในพื้นที่ที่ต้องการให้มีสนามบิน โดยข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่รวม 5,292 ตร.กม. ประชากร 963,047 คน และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่รวม 6,947 ตร.กม. ประชากร 985,346 คน (โดยสำรวจไว้เมื่อปี พ.ศ. 2561) สำหรับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น อยู่ในพื้นที่การให้บริการของท่าอากาศยานขอนแก่นและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงท่าอากาศยานดังกล่าวประมาณ 90 นาที

การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท่าอากาศยานสารสินธุ์) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อร่วมศึกษาและวิเคราะห์ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีท่าอากาศยานแห่งใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 จังหวัด และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

รวมไปถึงการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบในโครงการต่อไป

แสดงความคิดเห็น