ขอนแก่นเริ่ด!!มข. จับมือ ทีเซลส์ หนุน ‘เมดิโคโพลิส’ปั้นเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์-สุขภาพ

มข. จับมือ “ทีเซลส์” ขับเคลื่อน โครงการ “พัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จังหวัดขอนแก่น”

5 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมและลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส จังหวัดขอนแก่น ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กับจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนางานนวัตกรรมสุขภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยในงานเริ่มจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินงานด้านการแพทย์และสุขภาพ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงโครงการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์นำเสนอหลักการและความเป็นมาของโครงการฯ จากนั้นได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากภาคส่วนต่างๆร่วมแสดงความคิดเห็น และได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ตามลำดับ

สืบเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการแพทย์ของโลก มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการบริการสุขภาพที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในระดับแนวหน้าของโลก รวมถึงพัฒนาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทย ส่งผลให้ไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชีย จากความสำคัญดังกล่าว เพื่อให้เกิดการผลักดันและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างสมบูรณ์นั้น ทีเซลส์(TCELS)จึง ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนางานนวัตกรรมสุขพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส เป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยร่วมผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ได้สูงสุด โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะมีการเข้าศึกษาความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพและเศรษฐกิจ หน่วยงาน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างยั่งยืน โดยคาดว่าโครงการศึกษาในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2564 และจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปีพ.ศ.2565

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางภาคอีสาน และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสุขภาพและการแพทย์ เพื่อสอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 รวมถึงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสู่เมืองสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศที่ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส เป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของจังหวัดขอนแก่นเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ได้สูงสุด

ด้าน ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กล่าวว่า ทีเซลส์ได้ดำเนินโครงการเวชนคร โดยมุ่งผลักดันนวัตกรรมด้านการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ เน้นให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพและการแพทย์ ประชาชนอยู่ดีกินดีมีชีวิตที่ดีในปัจจุบันถึงอนาคต เชื่อมโยงงานวิจัยเข้าสู่การใช้งานจริง จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพเป็นศูนย์กลางภาคอีสาน เห็นได้จากแผนพัฒนาศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการ Khonkaen smart Living Lab เป็นตัวอย่างโครงการที่ได้มีการขับเคลื่อน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนางานนวัตกรรมด้านการแพทย์

สำหรับทีเซลส์ เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการพัฒนางานนวัตกรรมด้านสุขภาพและให้ความสำคัญในการดำเนินการและขยายผลงานด้านนวัตกรรมให้เกิดการใช้งานจริงและก่อประโยชน์ให้กับประชาชนสูงสุด

แสดงความคิดเห็น