บึงกาฬพร้อมปัง!!ทย.เทงบ 3,500 ล้านเดินหน้าสร้าง’สนามบินบึงกาฬ’

กรมท่าอากาศยาน เลือกพื้นที่ ต.โป่งเปือย และต.วิศิษฐ์ อ.เมืองฯ สร้างสนามบินบึงกาฬ เทงบ 3,500 ศึกษา EIA ในปี’65 คาดออกพรฎ.เวนคืนที่ดินภายในปี’66 และดำเนินการก่อสร้างในปี 2567-2569 

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผย ว่า ในปี 2564 ทย.มีแผนพัฒนาและก่อสร้างท่าอากาศยานหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ ซึ่งจะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2565 วงเงิน 3,500 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ที่ผ่านมาทย.ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเบื้องต้นแล้วเสร็จ

สำหรับผลการศึกษา มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างสนามบินบึงกาฬ เบื้องต้นประมาณการว่าจะใช้ที่ดินขนาด กว้างประมาณ 1 กม.ยาว 4 กม. หรือคิดเป็นพื้นที่ 2,500 ไร่ โดยจากการพิจารณาสภาพพื้นที่ตามเกณฑ์ที่กำหนดในทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติการบิน ด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจการลงทุน ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม คัดเลือกพื้นที่ ในเขตตำบลโป่งเปือย และต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ เป็นพื้นที่สร้างสนามบินบึงกาฬ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว อยู่ห่างจากหอนาฬิกาอ.เมืองบึงกาฬ ประมาณ 12 ก.ม. ใช้ระยะเวลาเดินทางไปถึงสนามบินประมาณ 15 นาที และพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างทางเลี่ยงเมืองที่ตัดสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ที่กำลังมีการดำเนินการก่อสร้างอยู่ ณ ขณะนี้ จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดจาก 6 พื้นที่ที่ได้ทำการศึกษา

ในส่วนของพื้นที่ แปลงที่ดินเกือบทั้งหมดอยู่ในการดูแลของ สปก. ยกเว้นบริเวณถนนทางเข้าที่จะตัดใหม่เข้ามาที่มีบางแปลงเป็นโฉนด โดยในบริเวณนี้มีจำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด ประมาณ 180 แปลง แปลงที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนยาง มีที่นาบ้างบางส่วน และมีบ้านชั้นเดียวอยู่ในพื้นที่ประมาณ 8 หลังคาเรือน

โดยกระบวนการหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ กรมท่าอากาศยานจะมีการดำเนินการติดต่อไปที่สำนักงาน ส.ป.ก. เพื่อขอใช้ที่ดิน และติดต่อกับผู้มีสิทธิใน ส.ป.ก. แปลงนั้น ๆ เพื่อขออนุญาตผู้มีสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.ด้วย ก่อนจะดำเนินการชดเชยการสละที่ดินทำกินให้กับผู้มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. และในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิครอบครอง จะต้องให้ผู้มีสิทธิในการทำกินบนที่ดินของ ส.ป.ก. ดำเนินการติดต่อ ส.ป.ก. เพื่อออกหนังสือยืนยันการครอบครอง โดยขั้นตอนกระบวนการจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจ ลงนามยินยอมให้ใช้ที่ดิน และจะเข้าสู่กระบวนการประเมินราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ เพื่อชดเชยในการการเวนคืนที่ดินต่อไป

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬฉบับสมบูรณ์ จะแล้วเสร็จในปลายเดือนมากราคม 2564 นี้ ซึ่งกระบวนการหลังจากนั้น จะเป็นการนำเสนอข้อมูลการศึกษาให้กับกรมท่าอากาศยานอนุมัติ เมื่อผ่านการอนุมัติเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่กระทรวงคมนาคม และหากกระทรวงคมนาคมอนุมัติ ก็จะมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมฉบับเต็ม (EIA) ก่อนจะนำสู่การจัดหางบประมาณ และการจัดสร้าง และหากโครงการดำเนินไปตามกระบวนการ ก็คาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการท่าอากาศยานบึงกาฬได้ ในปี 2571 โดยมีการประมาณการค่าก่อสร้างไว้ที่ 3,152,600,000 บาท และหากเปิดให้บริการ คาดการณ์ว่า ในปี 2571 จะมีผู้โดยสารขั้นต่ำที่ 47,900 คน, ขั้นกลางที่ 74,000 คน, และขั้นสูงที่107,300 คน และจะเพิ่มขึ้นในปีถัด ๆ ไป [คาดการณ์จาก 1.จำนวนประชากรในจังหวัด และการขยายตัวของประชากร รายได้ต่อครัวเรือน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร/ 2.จำนวนนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่/ 3.ข้อมูลผู้โดยสารของสนามบินที่อยู่ใกล้เคียง ฯลฯ]

แสดงความคิดเห็น