อุบลฯเริ่ดคัก ขยาย4เลน ‘ถ.เขมราฐ อุบลฯ’เสร็จแล้วเชื่อมประตูการค้าอีสานใต้-สปป.ลาว

#กรมทางหลวงอวดผลงาน ขยายทางหลวงหมายเลข 2050 สายอำเภอตระการพืชผล – อำเภอเขมราฐ เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ เชื่อมโยงเส้นทางการค้าอาเซียนไทย สปป.ลาว และจีน
ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม รายงาน แจ้งว่า กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2050 สาย อ.ตระการพืชผล – อ.เขมราฐ ตอนบ้านแสนสบาย – อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระหว่าง กม. ที่ 69+000 – กม. ที่ 98+500 รวมระยะทาง 29.5 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทล. จึงดำเนินการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก แยกทิศทางการจราจร ไป – กลับ ก่อสร้างจุดกลับรถ 19 แห่ง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 แห่ง (สะพานคู่) และท่อเหลี่ยม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้งบประมาณรวม 987,300,000 บาท โดยมีจุดเริ่มต้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี สิ้นสุดที่ อ.เขมราฐ
โครงการนี้จะเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงประตูการค้าสู่อาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้า การลงทุนของภาคอีสานใต้ รวมถึงสินค้าตามแนวชายแดนก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม เพื่อรองรับเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน
แสดงความคิดเห็น