รพ.ขอนแก่นจัดให้!!เปิด “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”บริการพิเศษสำหรับผู้สูงวัย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องดอกลำดวน ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะก้าวเข้าสู่ระดับสมบูรณ์
โรงพยาบาลขอนแก่น ได้เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุ” ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในทุกมิติ ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา การบำบัดฟื้นฟู และปัญหาเฉพาะทางโรคผู้สูงอายุ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ และสหสาขาวิชาชีพ โดยให้บริการครอบคลุมครบวงจรแบบ One stop service และยังเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ โดยมีการจัดระบบช่องทางพิเศษ ระหว่างคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้บริการผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมในทุกปัญหาสุขภาพ โดยมีผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญเข้ารับบริการ คือ โรคสมองเสื่อมร้อยละ 90 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 15 โรคหัวใจร้อยละ 10 เสี่ยง หกล้มร้อยละ 20 ข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 15 และภาวะโภชนาการร้อยละ 5
นอกจากนี้ ยังจัดระบบการรักษาต่อเนื่องในชุมชนแบบนัดหมายล่วงหน้าระหว่างคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น กับศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวงพระอารามหลวง เพื่อเป็นหน่วยให้การรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์เฉพาะทางสูงอายุ กับหน่วยบริการสุขภาพทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้
สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการหลงลืม หกล้มบ่อยมากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี มีปัญหาการเดินหรือการทรงตัว ข้อเข่าเสื่อม ปัญหาด้านโภชนาการ หรือน้ำหนัก การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคเรื้อรังหรือมีระดับไขมันสูง สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะด้านผู้สูงอายุทุกวันจันทร์, อังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 09.00-12.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.043-009900 ต่อ 3636
แสดงความคิดเห็น