ประเดิมขอนแก่น!!อนุกมธ.สภาผู้แทนฯ’เดินหน้าจัดสัมนาสัญจรแก้ปัญหา‘หนี้สินครู’

คณะอนุกรรมาธิการแก้หนี้สินครู สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาสัญจรรับฟังความคิดเห็นครูรอบสุดท้าย จุดแรกที่ขอนแก่น 31มีนาคม 2564 นี้

ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว ประธานสภาสหภาพครูแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการแก้หนี ้สินครู เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สผ) ห้อง๔๐๒ ชั ้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ได้มีการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและ แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางบริหารจัดการ หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี ดร.ปรีดา บุญเพลิง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้า พรรคครูไทยเพื่อประชาชนเป็นประธานที่ประชุม

  

ดร.ปรีดา บุญเพลิง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและ บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติจัดทำโครงการสัมมนาสัญจร เรื่อง การศึกษาแนวทางการแก้ไข ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อย่างเป็นระบบ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนา เพื่อวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป  เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะที่ปรึกษาฯ ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู ข้าราชการบำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา กว่า ๕๐๐ คน โดยจะจัดประชุมสัมมนา จุดแรกที่หอประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น วันที่ 31มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๐๐ น. ซึ่งการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้นำสรุปผลและ จัดทำร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้นำออกไปรับฟังความ คิดเห็นจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกภูมิภาค ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯสรุปและเสนอสภา ผู้แทนราษฎรเห็นชอบเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามแนวทางนี้ต่อไป  

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ข้าราชการบำนาญ องค์กรเครือข่ายวิชาชีพครู และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมสัมมนาสัญจร ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพียงกันตามวันและสถานที่ดังกล่าว หรือท่านมีข้อสงสัย ประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๓๑๙-๘๐๑๔ และ ๐๘๕-๔๖๗๕๙๒๒ หรือมีความประสงค์เข้าร่วม สัมมนา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ID Line: ๐๘๕๔๖๗๕๙๒๒ หรือตาม QR code ด้านล่างนี้ตั้วแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

แสดงความคิดเห็น