ม่วนคัก!!ขอนแก่นใช้ ‘หมอลำ’เป็นสื่อโปรโมทเตือนปัญหาวัณโรค

สคร.7 จังหวัดขอนแก่น ใช้“หมอลํา” เป็นสื่อให้ความรู้และเตือนประชาชน เพื่อยุติปัญหาวัณโรค
(24 มี.ค.64) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน วัณโรคสากลประจํา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “หมอลำรวมพลัง ยับยั้งวัณโรค” โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกุล ผู้อํานวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เรือนจำที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดูแลรักษาด้านวัณโรค (QTBP) ได้แก่ เรือนจํากลางขอนแก่น ทัณฑสถานบําาบัดพิเศษขอนแก่น เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์เรือนจําจังหวัดร้อยเอ็ด และเรือนจําอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันดําเนินการยุติปัญหาวัณโรคในเขตสุขภาพที่ 7และย่าเตือน ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกัน และการรักษาวัณโรค
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 กล่าว่า สถานการณวณโรคในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธ์ุ) คาดว่าจะมีผู้ป่วยวัณโรคปีละ 7,735 ราย ขึ้นทะเบียน รักษา 6,743 ราย และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาประมาณ 992 ราย ทําให้มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนได้ เขตสุขภาพที่ 7 ได้เน้นยุทธศาสตร์หลักในการ ดําเนินงานยุติวัณโรค 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ ประชาชนปลอดภัยจากวัณโรค ได้แก่
1.เร่งรัดค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
2.การ ตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน
3.การรักษาที่ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและรักษาอย่างต่อเนื่อง
4.การป้องกันและรักษาการติดเชื้อ วัณโรคระยะแฝง
5.ระบบสารสนเทศและเครือข่ายออนไลน์และเชื่อมโยงข้อมูล
ให้เอื้อประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีเอกภาพและเป็นปัจจุบัน ซึ่งการยุติวัณโรคในเขต สุขภาพที่ 7 นี้ ได้ใช้หลายกลไกในการขับเคลื่อน โดยใช้“หมอลํา” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาว อีสานที่ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงเข้าใจได้ง่าย การนําความรู้เรื่องวัณโรคมาถ่ายทอดผ่านเพลงหมอลํา เพื่อเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วย ยุติวัณโรค
แสดงความคิดเห็น