มทร.อีสาน โคราช หนุน!!ปลุกกระแส ‘เมืองอัจริยะ’ระดับท้องถิ่นร่วมงาน SMART CITY ROADSHOW 2021

มทร.อีสาน ร่วมจัดงาน SMART CITY ROADSHOW 2021 ปลุกกระแสเมืองอัจริยะระดับท้องถิ่น วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ SMART CITY ROADSHOW 2021 งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างคุณภาพและยั่งยืน ณ ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ซึ่งมี นายธัญญา บุญรองเรือง กรรมการผู้จัดการบริษัท security systems media จำกัด ผู้อำนวยการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายธัญญา บุญรองเรือง กรรมการผู้จัดการบริษัท security systems media จำกัด เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การบริการประชาชนได้อย่างสะดวกถูกต้องรวดเร็ว

ซึ่งภายในงานจะมีการเผยแพร่สาระความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากนักวิชาการผู้เชียวชาญและผู้มีความรู้ อันนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ และสนับสนุนโยบายและโครงการของภาครัฐลงสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีกรอบแนวคิดที่สำคัญในการสร้างให้เมืองให้เป็น Smart City ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเอง ก็มีนโยบายมีการผลักดันและขับเคลื่อนอย่างจริงจังมาระยะหนึ่งแล้ว โดย มทร.อีสาน ได้ร่วมขับเคลื่อนด้าน Transport ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างบัณฑิตตอบโจทย์การพัฒนาในอนาคต รวมถึงขับเคลื่อนด้าน Mice City ที่จะรองรับการวางผังเมืองให้ตอบโจทย์การบริหารจัดการจัดงานต่าง ๆ ให้สามารถรองรับคนได้ในปริมาณมาก นอกจากนี้ มทร.อีสาน ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเองก็ได้มีการปรับตัวให้เป็น Smart University โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการที่จะเป็นเมืองอัจริยะได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็น เมืองอัจฉริยะ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ครับ ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหลากหลายบริษัท รวมถึงมีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารท้องถิ่น และมีหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมกันระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาของเมือง ให้ก้าวสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจริยะอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น