ขอแสดงความยินดี!! ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกย่องเป็นผู้มี “จริยธรรมดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ยืดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมอันดี มีการประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท ตลอดจนมีการปฏิบัติที่เหมาะสมตามแนวทางข้อกำหนดแห่งประมวลจริยธรรมช้ำราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตนและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจเอื้ออาทรและเป็นแบบอย่างที่ดี
จำนวน ๕ คน ดังนี้
๑ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น
๒ นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นคสวรรค์
๓ นางศุภวรรณ บูชาดี ผอ.กลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ
สำนักตรวจ ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๔ น.ส ธันยาพรรษ จันทร์ทอง ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕ นายมนัส แก้วกัญญาติ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๔
แสดงความคิดเห็น