อ.น้ำพอง ปังแน่!! ราชมงคลขอนแก่น ดัน มีดบ้านม่วงหวานผ่านเกณฑ์ มผช.

ราชมงคลขอนแก่นดันมีดชาวบ้านม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  ให้ใบรับรอง กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับ มีด มาตรฐานเลขที่ มผช.๘๒/๒๕๔๖ ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน

อาจารย์ปริญญวัตร ทินบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการเชื่อมประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และคณะ ได้ทำการวิจัย โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักวิจัยแห่งชาติ  โดยมีแนวคิด เพื่อส่งเสริมให้มีดม่วงหวาน ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงพานิชย์  มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แสดงเครื่องหมายรับรอง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการตีมีดแบบโบราณที่มีความประณีตจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน ด้วยศักยภาพของมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่มีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ ทั้งด้านการจัดการ ด้านเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ และความพร้อมด้านบุคลากรในการฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา  จนสามารถปฏิรูปการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญา  และทรัพยากรท้องถิ่นให้สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  โดยเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจในการตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ด้วยการลงพื้นที่ กว่า 2 ปี (ปี62-63) มีการลงพื้นที่นำผู้เชี่ยวชาญจัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ มผช.ให้กับสมาชิกกลุ่มและเก็บรายละเอียดองค์ประกอบทุกขั้นตอน ได้รับข้อมูลนำมาวิจัย  และถ่ายทอดให้กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน ส่งต่ออุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ลงตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งด้านรูปทรง เหมาะสม ฝีมือประณีต เรียบร้อย มีดมีความแข็งแรง   เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่คด ไม่งอ ขัดเงาผิวเรียบ

มีดม่วงหวาน เป็นมีดเพื่องานเกษตรขนาดใหญ่ ในท้องถิ่นเรียกว่า มีดโต้  เป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตจากเหล็กกล้า มีความแข็งแรง รักษาคมมีดได้ดี เนื่องจากผ่านกรรมวิธีการชุบแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นสินค้าจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จนได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา มีดม่วงหวานยังไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การส่งเสริมให้กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน ได้รับ มผช. ครั้งนี้ ถือเป็นความภูมิใจ ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นที่ได้นำงานวิจัยลงชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น