ผวจ.อุบลฯสั่งปลด ‘ปัญญา กัลป์ตินันท์’ พ้นนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ผวจ.อุบลฯเซ็นคำสั่งปลด ‘ปัญญา กัลป์ตินันท์’ พ้นนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ ปมถูก ป.ป.ช.ชี้มูลผิดมีส่วนเอื้อเอกชนฝังกลบขยะ ระบุเจ้าตัวมีสิทธิ์โต้แย้งฟ้องศาล ปค.ได้

รายงานข่าวแจ้งว่า “สำนักข่าวอิศรา” ได้รายงานถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายปัญญา กัลป์ตินันท์ เมื่อครั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลมะขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี กับพวกรวม 2 ราย โดยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันนำเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะขามใหญ่ ไปใช้ในการดำเนินกิจการที่ตนกับพวกรับกำจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลมะขามใหญ่ว่าจ้างเอกชนให้ทำการฝังกลบขยะในกิจการที่ตนมีส่วนได้เสียดังกล่าว โดยส่งสำนวน พร้อมความเห็นทางอาญาแก่อัยการสูงสุด (อสส.) และส่งเรื่องเอาผิดทางวินัยให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการถอดถอน โดยกระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้กับจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการถอดถอน โดยนายสำเนียง สิมมาวิน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ยืนยันว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการถอดถอนนายปัญญาไปแล้วนั้น (อ่านประกอบ : ถอดถอนแล้ว! ป.ป.ช.ชี้มูล‘ปัญญา กัลป์ตินันท์’ใช้คนเทศบาล-ควักงบหลวงเอื้อเอกชนกำจัดขยะ)

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในหนังสือรายงานการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่าดำเนินการถอดถอนนายปัญญา กัลป์ตินันท์ เรียบร้อยแล้ว

โดยหนังสือดังกล่าว สรุปได้ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลนายปัญญา กับพวกนั้น จากพฤติการณ์นายปัญญา ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความผิดฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลย ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 73 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 73/1 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาลฯ มีคำสั่งให้นายปัญญา พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

นอกจากนี้มีการแนบหนังสือคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 9557/2564 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2564 ลงนามโดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรณีให้นายปัญญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ พ้นจากตำแหน่งด้วย อย่างไรก็ดีนายปัญญา ยังสามารถโต้แย้งคำสั่งนี้ได้ โดยให้ทำเป็นคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองที่มีเขตอำนาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบหรือแจ้งคำสั่งตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายปัญญา กัลป์ตินันท์ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 152, 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) ประกอบมาตรา 122 ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 192

และมีมูลความผิดฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 73 จึงขอส่งเรื่องมายัง รมว.มหาดไทย เพื่อดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่กับนายปัญญา ในฐานความผิดดังกล่าว ตามนัยมาตรา 98 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 ด้วย

แสดงความคิดเห็น