ขอแสดงความยินดี กับ คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นคนใหม่

โดยมีการจัดงานประชุมใหญ่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น สามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.45-20.00 น. ณ คลับเฮ้าส์โครงการฉัตรเพชร มะลิวัลย์ขอนแก่น
 ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณธนะ ศิริธนชัย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นเป็นผู้กล่าวเปิดงานพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รับฟังเสวนาในห้อข้อ “รับมืออย่างไร อสังหาฯปี2564” และแต่งตั้ง คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์  กรรมการผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003 /โครงการหมู่บ้านฉัตรเพชร การ์เด้ วิลล์ เอ็กซ์  เป็นนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นคนใหม่
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น (KKREA: Khon Kaen Real Estate Association ) จัดตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือของนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งจะเรียนรู้ พัฒนา สร้างโครงการที่มีคุณภาพ ช่วยเหลือกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ขอนแก่น ในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ซึ่งสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเสนอความเห็นให้ปฏิบัติสอดครองกัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการให้คำปรึกษา การอบรม สัมมนา การดูงาน การส่งเสริมพฤติกรรมการขาย เช่น การจัดมหกรรมบ้านขอนแก่น การจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ และกิจกรรมการกุศล ร่วมมือกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขานี้อย่างยั่งยืน
ที่มา : KKREA สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น