#ด่วน คณะแพทยศาสตร์ มข.ประกาศใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 สูงสุดระดับ 5

วันที่ 3 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์ มข.ออกหนังสือด่วน เรื่อง ขอแจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เรียน หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาล/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประทศไทย และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะแพทยศาสตร์ วันที่ 3 เมษายน 2564 มีมติกําหนด มาตรการ เพื่อให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเป็นไปตามมาตรการของประเทศและจังหวัดขอนแก่น บุคลากรเกิด ความปลอดภัย โดยรายละเอียดมาตรการต่าง ๆ มีดังนี้

 1. ขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 เมษายน 2564
 2. งดการบริการห้องผ่าตัด ให้บริการเฉพาะผู้ป่วย Time sensitive และลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 เมษายน 2564
 3. งดรับ Refer ผู้ป่วยทุกภาควิชา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 4. งดเยี่ยมผู้ป่วย โดยขอความร่วมมือแนะนําญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น ๆ
 4. กําหนดให้หอผู้ป่วย AE3 เป็น Cohort ward และหอผู้ป่วย AE4 รับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรค ติดเชื้อโควิด-19 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 5. ให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อมรองรับการย้ายผู้ป่วย จากหอผู้ป่วย CCU โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 6. ให้บุคลากรกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว โดยทํางานที่บ้าน (Work from home) เป็นเวลา 7 วัน นับจากหลังวันที่สัมผัสผู้ป่วย
 7. บุคลากรและนักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ห้ามไปในพื้นที่แออัด หรือกิจกรรมมีคนจํานวนมาก
 8. งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากทุกรูปแบบ หากมีความจําเป็นให้พิจารณาใช้ รูปแบบออนไลน์
 9. ให้บุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T
 10. ให้บุคลากรและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T
 11.  ให้บุคลากรทุกคนเคร่งครัดการใช้แอพลิเคชั่นหมอชนะ
 12. กําหนดมาตรการในการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดังนี้ 12.1 บุคลากร1) ภาควิชาศัลยศาสตร์และผู้ที่เข้าร่วม Basic skill ทุกคน ในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2564 ให้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือ วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ARI คลินิก ใต้ตึก 2ก โดยขอให้ภาควิชาศัลยศาสตร์รวบรวมรายชื่อ ส่งมาที่ งานเวชกรรมสังคม md16akku.ac.th เพื่อประสานงานต่อไป

  2) บุคลากรอื่น ๆ ที่สัมผัสใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 22 – 2 เมษายน 2564 ได้แก่ ภาควิชา วิสัญญีวิทยา หอผู้ป่วย OPD AE แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด และนักศึกษาแพทย์ที่สัมผัส หรือเข้าร่วมกิจกรรม เดียวกับผู้ป่วย ในวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2564 ให้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือ วันที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. กรณีสัมผัสหลังวันที่ 28 มีนาคม 2564 ให้ตรวจคัดกรองในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ARI คลินิก ใต้ตึก 2ก โดยขอให้หน่วยงานรวบรวมรายชื่อ ส่งมาที่ งานเวชกรรมสังคม md16akku.ac.th เพื่อประสานงานต่อไป

  3) กรณีบุคลากรมีข้อสงสัยหรือมีอาการ หรือมีความเสี่ยง ต้องการข้อมูล คําแนะนํา และ ประเมินความเสี่ยง ให้ติดต่อสํานักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 63587

  11.2 ผู้ป่วย

  – ผู้ป่วยที่สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 เมษายน

  2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 13 เมษายน 2564 – ให้ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน – หากมีผู้ป่วยสัมผัสเสียงสูงจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลให้ประสานงาน

  สถานพยาบาลใกล้บ้านในการติดตามอาการและการตรวจคัดกรอง

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  (รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล)

  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

แสดงความคิดเห็น