ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-10) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๒)

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเผืนดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๒ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑ ถึง ๑๓ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนปรน มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๙๔ ประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑๕ ถึง ฉบับที่ ๑๙ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๒๐ ถึง เก๐ และประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๑ รวม ๓๑ ฉบับ แล้ว นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจํานวนผู้ติดเชื้อ รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากการติดตามและ สอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนนี้ ผู้ติดเชื้อหลายรายมีกรณีเชื่อมโยง กับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไป ยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับการ เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม ๔๑ จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร์โรคที่จําเป็นต้องดําเนินการในระยะ เร่งด่วน ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัด ขอนแก่น สําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสถานการณ์ เห็นควรกําหนดมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และการเฝ้าระวังในระบบกักกันตัวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๒)) มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๗ (๑) ของกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จึงออกคําสั่ง ไว้ดังนี้

 

ข้อ ๑ การปฏิบัติสําหรับประชาชนที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัดดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี ตาก และนครปฐม เข้ามาในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น ให้ปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR code ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ๑ วัน หรือ ลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พักอาศัยในจังหวัด ขอนแก่นทันที

๑.๒ ให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง ๑๔ วัน (Self Quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจาก พื้นที่ ๔ จังหวัด หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือ ลิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบไป พบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทําการตรวจ รักษาให้ครบถ้วน

๑.๓ ในระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการของตน สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้ แต่ต้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) อย่างเข้มงวดดังนี้

(6) D – Distancing

ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร (6) M – Mask wearing

ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากที่พักอาศัย (๓) H – Hand washing

ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค เมื่อหยิบ จับ สิ่งของในที่สาธารณะ (@) T – Testing

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ทุกครั้งก่อนเข้า

สถานที่สาธารณะ (๕) I – Thaichana

ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอขนะ ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

ข้อ ๒ ให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีประวัติการเดินทางมาจากสถานที่ ดังต่อไปนี้

๒.๑ กรุงเทพมหานคร ร้านคริสตัล ทองหล่อ ร้าน Top One รัชดา ร้าน Ekamai Beer House, ร้าน บลา บลา บาร์ ทองหล่อ , ร้าน Dollar Bangkok ร้าน Cassette Music Bar เอกมัย ร้าน Pub Dirty, ร้าน หัวราน้ํา เพชรเกษม ๘๑ , ร้าน Next Studio ถนนข้าวสาร

๒.๒ จังหวัดปทุมธานี ร้านชมดาว พร่างพร้าว ณ ถ้ํากึ่ง รังสิต ร้าน Booze Up ๒.๓ จังหวัดนครปฐม ร้าน The Lounge Salaya , ร้านเลิศหล้า พุทธมณฑลสาย 5 ๒.๔ จังหวัดนนทบุรี ร้าน The Moon bar , ร้านเมรีสนามบินน้ํา นนทบุรี , ร้าน Next 69

ให้ประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔ ถือปฏิบัติดังนี้

๓) ให้เลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะเดินทางมาถึงที่จังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ๒ วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พักอาศัยในจังหวัด ขอนแก่นทันที

๒) ให้กักกันตนเอง ๑๔ วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจากสถานที่ในข้อ ๒.๑ – ๒.๕ ภายใต้การกํากับของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพื้นที่ ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือ สิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทําการ ตรวจรักษาให้ครบถ้วน

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคําสั่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เกี่ยวกับการ แยก กักกัน หรือควบคุมไว้สังเกต หรือห้ามกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่อาจ เป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายแพร่ออกไปแล้วไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น