ขอนแก่นสู้ๆ!!รพ.ขอนแก่น’วุ่นหนักกักตัวบุุคลากรทางการแพทย์​ 104 ราย ยกระดับขอนแก่นเป็นพื้นที่สีแดง

วันที่​ 16 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. ดร.สมศักดิ์​ จังตระกุล​ผู้ว่า​ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 15 / 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ซึ่งมีแหล่งการแพร่ระบาดจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเพื่อ กลับภูมิลำเนา อาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างมากขึ้น จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปประชุมดังนี้
1) ประกาศ ศบค. ได้มีการยกระดับพื้นที่ และกำหนดมาตรการ และประกาศให้​ ขอนแก่นเป็น​พื้นที่สีแดง
2) ประกาศจังหวัดขอนแก่น โดยใช้อำนาจปกติ
-งดการเดินทางออกนอกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ระบาด เนื่องจาก ศบค. ให้ ยกเลิกกิจกรรมบางอย่าง
-การบริหารความเสี่ยงของการบริหารอัตรากำลังคน เพื่อให้บริการประชาชน ให้ลดความเสี่ยงในการให้บริการ ประชาชน หัวหน้าและรองหัวหน้าต้องมีการผลัดการทำงาน ให้มีการวางแผนอัตรากำลังคนให้ดี
3) ในการเปิดเผย Timeline จะต้องได้ Timeline ที่ถูกต้อง หากมีการเผยแพร่แบบไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบตามมา และมีผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงขอเข้ารับการตรวจ โดยไม่มีการสังเกตอาการก่อน 5 วัน และวันที่ 19 เมษายน 2564. จะเริ่มมีการสื่อสารทางโทรทัศน์ เพื่อสื่อสารกับประชาชน
4)การบริหารจัดการเตียง ประกอบด้วย AIIR, Isolate room, Cohort Ward ซึ่งตามนโยบายหาก ตรวจที่ไหนต้อง Admit ที่นั้น ซึ่ง อ.เมือง มีจำนวนผู้มาตรวจคัดกรองเป็นจานวนมาก ปัจจุบันได้มีการ Step down ไป ยัง รพ.สนาม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 คน และได้มีการวางแผนจะทำโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ณ พุทธ มณฑลอีสาน จำนวน 240 เตียง เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ได้มีการไปดูสถานที่ และวางผังการจัดเตียง
5)โรงพยาบาลขอนแก่น กักตัว บุคลากรทาง การแพทย์ จำนวน 104 คนเนื่องจากบุคลากรติดเชื้อ จำนวน 4 คน
แสดงความคิดเห็น