เจ๋งจริงอะไรจริง!!มทร.ขอนแก่นส่ง ‘หุ่นยนต์ชนะภัย’ ช่วยทำความสะอาดเชื้อโควิด19

มทร.อีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น ส่ง ‘CHANAPAI ROBOT’ ให้โรงแรม ลาวิลล่า ขอนแก่น สถานที่กักตัวบุคลากรทางการแพทย์  ช่วยทำความสะอาดเชื้อโควิด19 ด้วยแสง UV- C

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับ การประสานและขอคำแนะนำจากผู้ประกอบการ โรงแรม ฯ เรื่องการหาซื้อหลอด UV- C เพื่อมาใช้ ฆ่าเชื้อโควิด 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเป็นกลุ่มเสี่ยงจนกระทั่งมีการกักตัว ณ โรงแรม ลาวิลล่า จำนวน 38 คน และได้ปล่อยตัวกลับไปปฏิบัติหน้า ที่ ดังเดิม (17 เมษายน 2564)

อาจารย์ อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย ได้มอบนักศึกษาที่ทำโปรเจคเรื่อง รถขนส่งอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติภายในโรงฝึกงาน ลงพื้นที่ ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำความสะอาด เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภาวะวิกฤตเช่นนี้ นักศึกษากลุ่มนี้ประกอบไปด้วย นายกันตายศ คานาการัทนัม นายณัฐนคร รัฐโอบอุ้ม นางสาวจุฑารัตน์ วินทะไชย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำหุ่นยนต์ ดังกล่าวมาปรับเข้ากับสถานการณ์โดยติดตั้งหุ่นยนต์บนรถเข็น เพื่อให้แม่บ้านสะดวกในการทำงานการเคลื่อนย้ายไปทำความสะอาดยังห้องต่างๆ ส่วนหลักการทำงานอย่างอื่นยังคงเดิม หุ่นยนต์ ชนะภัย ใช้แสง UV-C ในการฆ่าเชื้อ โดยติดตั้งหลอดจำนวน 10 หลอด โดยแม่บ้าน สามารถเข็น รถไปยังห้องพักภายในโรงแรม และเปิดไฟให้หลอดสว่างอยู่ประมาณ 10-15 นาที ต่อห้องเพื่อเป็นการทำความสะอาด ห้องพักที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ระหว่างกักตัว

นับว่าการศึกษาและการเก็บข้อมูลตลอดจนการทำโปรเจ็คของนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง แสดงถึง การเรียนการสอนภายในรั้ว มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นั้น เน้น อัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติ  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องหุ่นยนต์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ทศพล  แจ้งน้อย อาจารย์  ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล อาจารย์ ดร.พิศาล มูลอำคา  อาจารย์ปานทอง สร้อยมุข อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น การใช้หุ่นยนต์ทำงานเพื่อฆ่าเชื้อนั้น เน้นเรื่องของความสะอาด ปลอดภัยทั้งสถานที่ และประหยัดเวลาทำงานบุคลากรได้เป็นอย่างดี มทร.อีสาน ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19

แสดงความคิดเห็น