พช.ขอนแก่นเดินหน้า!!สานต่อ”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบพันธุ์ใส้เดือนให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สำหรับนำไปเลี้ยงและขยายพันธ์เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลใส้เดือน ใช้ในแปลงปลูกผักและพื้นที่การเกษตร ของผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเองให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
แสดงความคิดเห็น