ขอแสดงความยินดี “เรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าร้อยเอ็ด คนใหม่ จ.ร้อยเอ็ด

 

หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2563 และเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ ปีบริหาร 2564-2565 ผลเป็นไปตามคาด นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดแบบไร้คู่แข่ง  ชูนโยบายบริหารงาน 8 ประเด็นผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น.ณ อาคารเอนกประสงค์ด้านหน้าศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด                    จ.ร้อยเอ็ด ดร.สุมาลัย ศิริพานิช  ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563 และเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ปีบริหาร 2564-2565 พร้อมมอบโล่ รางวัลผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ดีเด่น ประจำปี บริหาร 2563-2564 จากดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมได้มีวาระประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมใหญ่

สามัญประจำปี 2562 เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมประจำปี 2563 และเรื่องเพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน(งบดุล) ประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564-2565 และการรับรองฐานะและความประพฤติของกรรมการหอการค้า

นอกจากนี้  ได้มีการคัดเลือกประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ ประจำปี 2564-2565 แทน

ดร.สุมาลัย ศิริพานิช คนเดิมทีหมดวาระลง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีมติเสนอรายชื่อแบบเปิดเผย และนายมงคล โอสายไทย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ได้เสนอชื่อนายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด          เป็นประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564-2565โดยไม่มีผู้อื่นเสนอชื่อก่อนจะมีการแต่งตั้งฝ่ายบริหารต่างๆ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ชุดใหม่ ในปีบริหาร 2564-2565 อย่างสมบูรณ์ โดยมีพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้า และผู้สังเกตการณ์ มีความคิดเห็นตรงกันว่า           นายเรืองศักดิ์  รัตนโภคาสถิต ควรได้รับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564-2565 และประธานหอการค้า กล่าวขอบคุณสมาชิกหลังได้รับตำแหน่ง พร้อมทั้งประกาศรายชื่อคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่รวมทั้งสิ้น               39 คน อีกด้วย

นายเรืองศักดิ์  รัตนโภคาสถิต ว่าที่ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ เปิดเผยถึงนโยบาย วารบริหาร ปี 2564-2565 คือ

1.สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของสมาชิกหอการค้า เพื่อเสริมความมั่นคงให้องค์กร

2.พัฒนาศักยภาพของสมาชิกหอการค้า รวมถึงทรัพยากรบุคคลในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี ให้เกิดความก้าวหน้า รอบรู้ พร้อมจะเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

3.สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการและสมาชิกหอการค้า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

4.กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกหอการค้า ในกิจกรรมที่เชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดต่อองค์กรและสังคม

5.ประสานการทำงานกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีพันธมิตรสำคัญ เช่น สภาอุตสาหกรรม , ชมรมธนาคาร ไทย , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว , บริษัท ประชารัฐรักสามัดดี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) , ชมรม BIZ CLUB , ชมรม YOUNG SMART FARMER และ สมัชชาสุขภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด แก้ไขปัญหาปากท้องและสุขภาพของประชาชน

6.ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SME , วิสาหกิจชุมชน , สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรอาหารแปรรูป เพื่อยกระดับมาตรฐานรายได้ให้สูงขึ้น

7.เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของหอการค้า ออกสู่สายตาประชาชนทั่วไป

8.กระจายงาน กระจายหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ ได้ทำงานอย่างภาคภูมิใจ และเต็มความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

ประวัติส่วนตัว นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต

บิดา-มารดา ชื่อ นายสมบุญ – นางเง็กบ๊วย รัตนโภคาสถิต

ปัจจุบันอายุ 65 ปี  (เกิด 5 สิงหาคม 2498)

สมรสกับ นางภัคนันท์ รัตนโภคาสถิต มีบุตร 3 คน

– แพทย์หญิงจงรักษ์ รัดนโภคาสถิด กุมารแพทย์ ประจำโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

– นางสาววรินทร รัตนโภคาสถิต ธุรกิจส่วนตัว

– นายโภคิน รัตนโภคาสถิต วิศวกรประจำโครงการบ้านจัดสรร เย็นสิริ

– บุตรเขย นายแพทย์เอกพงษ์ ปริมา แพทย์ หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

– หลานตา ด.ญ.มนัสนันท์ ปริมา (น้องมิวนิด)

ที่อยู่ 271 ม.6 หมู่บ้านจัดสรรเย็นสิริ 2 ต.เหนือเมือง อ..เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ติดต่อ 089-1042999,088-5571465

 

ประวัติการศึกษา

 1. ประถมศึกษา จาก โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองร้อยเอ็ด
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
 4. ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

งานด้านอาชีพ

 1. ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์การเงินการธนาคาร สำนักงานตึกื้อจือเหลียง กทม.
 2. ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
 3. ผู้จัดการและเจ้าของสำนักงานตัวแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

 1. ตัวแทน-นายหน้าคุณภาพ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. 5. เจ้าของร้านค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือการเกษตร งานระบบประปา ” ร้านผดุงศักดิ์” หน้าวัดราษฎร์ศิริ
 3. ผู้ประกอบการบ้านจัดสรร “เย็นสิริ” ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 บริษัท

– บริษัท โภคินวรินรักษ์ จำกัด

– บริษัท เย็นสิริ จำกัด

 

งานด้านสังคม

 1. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 วาระ
 2. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 1 วาระ
 3. นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2 วาระ
 4. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2 วาระ
 5. กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 วาระ
 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ของสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์วิทยุ และสื่อออนไลน์ภาคอีสาน (สำนักงานตั้งที่ จ. ขอนแก่น)
 7. รองประธานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด
 8. ประธานกองทุนพลเมืองอาสาประชารัฐ เพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด (ที่อยู่ อาคาร 1 ชั้น 2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) มีสมาชิกกระจาย 20 อำเภอ กว่า 1,000 คน
 9. ประธานชมรม อสังหาริมทรัพย์จังหวัดร้อยเอ็ด

ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น