ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔)

‘สสจ.ขอนแก่น’ชี้แจงเรื่องประกาศจังหวัดขอนแก่น​ ให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน จังหวัดขอนแก่นได้ออกมาตรการบังคับมาตั้งแต่ในประกาศฯฉบับที่ 8​ ข้อ​2 ซึ่งยังไม่มีการให้ยกเลิกสำหรับมาตรการนี้และได้แจ้งเตือนตามประกาศที่ออกภายหลังตลอดมา ดังนั้นหากผู้ใดออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จะมีความผิดตามมาตรา 51 พ.ร.บ.โรคติดต่อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

 

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๒ ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค ยังพบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว ราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดขอนแก่น จําเป็นต้องออกประกาศมาตรการเพิ่มเติม จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามบทบาทและอํานาจหน้าที่การบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อ ๓(๓) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อนี้

ข้อ ๓. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการชั่วคราว ดังนี้

(๑) ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดตั้งแต่ เวลา ๒๑.00 น. ถึงเวลา ๐๔.00 น. ของวันถัดไป (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการณ์ จะเปลี่ยนแปลง)

(๒) โรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ ทุกประเภท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่หากมีโรงแรมโตประสงค์จะเปิด ดําเนินกิจการตามความจําเป็น ให้ทําแผนการปฏิบัติพร้อมมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ตามมาตรการข้อ ๓๑ แห่งข้อกําหนดฯ การบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ในพื้นที่เห็นชอบก่อน จึงให้เปิดดําเนินกิจการตามแผนได้ (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ไปจนกว่า สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง)

(๓) คลินิกทันตกรรม (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๓ ไปจนกว่าสถานการจะ เปลี่ยนแปลง)

(๔) สวนสาธารณะฝายหนองหวาย ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น (มีผล บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๓ ไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง)

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ จะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อ ๒. ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน (มีผล บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง)

ข้อ ๓. ให้งดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ทุกชนิด (เช่น การเล่นสงกรานต์ การรดน้ําขอพรญาติ ผู้ใหญ่ การรวมญาติ การทํากิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น)

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓ จะมีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจได้รับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น