ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหน้าเมือง จ.ขอนแก่นแจ้ง!!พนักงานติดเชื้อโควิด 1 ราย

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับโรค covID-19

ธนาคารได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ว่ามีพนักงานสาขาถนนหน้าเมือง ขอนแก่น จํานวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยพนักงานรายดังกล่าว ได้ให้บริการลูกค้าในสาขา ในวันที่ 16 เมษายน 2564 วันที่ 19-23 เมษายน 2564 และวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งพนักงานเริ่มมีอาการป่วยช่วงเย็นในวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงได้เข้ารับการ ตรวจคัดกรอง และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID- 19 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งพนักงานได้ เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว

ธนาคารจึงได้ดําเนินการตามมาตรการดังนี้

  1. สืบประวัติโดยละเอียดในช่วง 14 วันก่อนตรวจพบเชื้อ และให้พนักงานในอาคารที่ใกล้ชิด ผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงให้พนักงานในสาขาทุกคน Self-Quarantine at Home 14 วัน และติดตามการรายงานสขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบพนักงานที่ใกล้ชิดเป็นผู้ป่วย ด้วยโรค COVID-19 เพิ่มเติม
  2. ทําความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) สาขา ตามมาตรฐานของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปิดสาขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

– ธนาคารได้ทําการปิดสาขาถนนหน้าเมือง ขอนแก่น ในวันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยมีพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง จากการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 ปฏิบัติงานทดแทน โดยลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียง ได้ที่ สาขาถนนประชาสโมสร ขอนแก่น

  1. รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ในส่วนของลูกค้าที่ได้ใช้บริการของธนาคารที่สาขาถนนหน้าเมือง ขอนแก่น ในวันที่ 16 เมษายน 25 64 วันที่ 19-23 เมษายน 2564 และวันที่ 26 เมษายน 2564 ธนาคารขอความกรุณา ให้ท่านควบคุมและดูแลตัวเองในสถานที่พักอาศัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่หมายเลข 02-8888888 กด 1 กด 0 ตามลําดับ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใย และได้ ดําเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน และลูกค้าเป็นสําคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

แสดงความคิดเห็น