มข.โชว์เว็บไซต์ https://kku.world/covidระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ

29 เม.ย. 64 รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวขอนแก่น เรื่องการจัดทำ “แผนที่ข้อมูลไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น” โดยมีคณะผู้จัดทำและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ นักวิจัยโครงการ KKU Smart City 2) ศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ นักวิจัยโครงการ KKU Smart City 3) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะร่วมให้รายละเอียดแก่ผู้สื่อข่าว ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีฯ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในสองโรงพยาบาลหลักของจังหวัดขอนแก่นที่มีความพร้อมในการให้บริการตรวจคัดกรอง รักษา และส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนการจัดตั้งรพ.สนามแห่งแรกของจ.ขอนแก่นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบที่ 2 นั้น เนื่องด้วยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากกว่า 6 หมื่นคน จึงได้ออกประกาศและมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย”

อธิการบดีฯ ยังกล่าวต่อว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งโครงการ KKU Smart City ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (Khonkaen Smart City) ตามยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดขอนแก่น โดยมีศูนย์ปฏิบัติการสมาร์ทซิตี้ (Smart City Operational Centre : SCOPC) ตั้งอยู่พื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) เพื่อเป็น Data Center แหล่งรวมข้อมูลของจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด ภารกิจสำคัญคือการสร้างเทคโนโลยีที่มาช่วยอำนวยความสะดวก ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองหลากหลายด้าน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล กล่าวเสริมประเด็นนี้ว่า “ฝ่ายดิจิทัลมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการ KKU Smart City ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.) ในการนำข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และนำเสนอออกมาในรูปแบบแผนที่ เพื่อจะแสดงพื้นที่ที่ผู้ป่วยเคยไปในระยะเวลา 7 – 28 วันที่ผ่านมา เราอยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมั่นใจในการชีวิตช่วงภาวะวิกฤติโควิดมากขึ้น”

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
หน้าเว็บไซต์แสดงแผนที่ภาพรวมไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด 19 ในจ.ขอนแก่น

          รองศาสตราจารย์รวี หาญเผชิญ นักวิจัยโครงการ KKU Smart City กล่าวถึงการทำงานของแผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 ว่า “ในเว็บไซต์  https://kku.world/covid ที่ทีมนักวิจัยจัดทำขึ้นแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาล ไทม์ไลน์ผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่นช่วง 7 – 28 วัน รวมทั้งสถานที่ที่มีมาตรการป้องกันและผ่านเกณฑ์อนามัย โดยมีการอัปเดตข้อมูลทุกวัน นอกจากนี้ เรายังได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงสถิติของเพศ ช่วงอายุ และความเชื่อมโยงของเคสผู้ป่วย ทำให้เห็นสถานที่ที่อาจจะเป็นคลัสเตอร์ และช่วยให้ทีมแพทย์สะดวกต่อการสอบสวนโรค” ศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ นักวิจัยโครงการ KKU Smart City กล่าวเพิ่มว่า “ศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (SCOPC) เรามีโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งเครื่องมือและนักวิจัยที่พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยด้าน Digital Skill มาสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจักษ์พยานจากผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดรอบแรก ดูเพิ่มเติมที่ https://smartcity.kku.ac.th โดยแผนที่ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยในครั้งนี้ จะช่วยให้ภาครัฐได้วางแผนเตรียมพร้อมและบริหารจัดการสถานพยาบาล เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และผู้ที่จะกลับมาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้นำแพลตฟอร์มไปทดลองใช้ และจังหวัดอื่นที่สนใจก็สามารถกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ทีมงานก็จะอัปเดตข้อมูล และแสดงผลบนแผนที่เว็บไซต์ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้นโยบายKKU Transfomation โดยการบริหารของรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีฯ เพื่อมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์ความรู้ และมหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ นักวิจัยโครงการ KKU Smart City ผู้ร่วมจัดทำ แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19 กำลังอธิบายการทำงานของระบบ
ศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ นักวิจัยในโครงการ KKU Smart City
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 มีข้อมูลโดยแบ่งเป็นเพศ ช่วงอายุ ฯลฯ
ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแต่ละเคสผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยทีมแพทย์ในการสอบสวนโรค

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://kku.world/covid เป็นเว็บไซต์ที่ของทีมนักวิจัยโครงการ KKU Smart City มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ผลิตและจัดทำขึ้น

แสดงความคิดเห็น