คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี คุมเข้ม 8 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด 19

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามประกาศจังหวัดหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายตัวไปอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่อำเภอ และมีบางพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดการแพร่ระบาดในวกว้าง เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้อาศัยอำนาจความในมาตรา 22 (1) มาตรา 38 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือ ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านดงแสนสุขหมู่ที่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี บ้านดอนกลางหมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี บ้านบุ่งหวายตกหมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ บ้านทมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล บ้านแก่งเจริญหมู่ที่ 5 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร บ้านป่าข่าเหนือหมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ บ้านดอนชาดหมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร และบ้านโนนบกหมู่ที่ 15 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
โดยขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้ งดการชุมนุมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป งดจัดกิจกรรมทุกประเภทยกเว้นงานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุม โรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่ การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอยงดนั่งรับประทานอาหารในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่ บ้านงดจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ และผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อให้กักตัวอยู่ในเคหสถานเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารสุขอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ 2564
แสดงความคิดเห็น