โคราชพร้อมปัง!!มท.ไฟเขียวตั้ง ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษ’ฮับระบบราง /ชีวภาพ /แปรรูป เชื่อม EEC

มท.เห็นชอบแล้ว เตรียมจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโคราช ภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ NeEC ตั้งโคราชเป็นฐานอุตสาหกรรมระบบราง เทคโนโลยีชีวภาพ และแปรรูปคุณภาพสูง
.
วันที่ 28 เมษายน 2564 ‘Korat : เมืองที่คุณสร้างได้‘ รายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่องผลการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภารรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา
.
โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งผลผลการพิจารณาจากสภาพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยเนื้อหาสรุปได้ว่า จังหวัดนครราชสีมา มีความเหมาะสมที่จะได้รับพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ NeEC มีศักยภาพสูงในการพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง
.
มุ่งเน้นเป็นฐานอุตสาหกรรมระบบราง เทคโนโลยีชีวภาพ และแปรรูปคุณภาพสูง รวมถึงพื้นที่พัฒนาอารยธรรมอีสานใต้ เชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทั้งในด้านกิจรรมการผลิต การวิจัยและพัฒนา การขนส่งและโลจิสติกส์
.
มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนา รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำสาระสำคัญ เพื่อเสนอ กพศ.และคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามขั้นตอน
……………….
ที่มา>>Korat : เมืองที่คุณสร้างได้
แสดงความคิดเห็น