เศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2564 ระบุการขยายตัวภาคเอกชนชะลอตัวต้องพึ่งมาตรการรัฐ

แบงก์ชาติอีสานแถลงเศรษฐกิจไตรมาส 1/2564 ระบุการขยายตัวภาคเอกชนชะลอตัวต้องพึ่งมาตรการรัฐอุ้ม/ไกล่เกลี่ยหนี้ ขณะที่ภาคเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการขายอ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ ด้านแนวโน้มชี้ว่า ประสิทธิภาพการกระจายวัคซีนที่ไม่แน่นอนส่งผลต่อความเชื่อมั่นภาคการบริโภคและเอกชน รวมถึงกระทบแผนการท่องเที่ยวจากต่างชาติ

วันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. สนง.สภอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ว่า เศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในช่วงต้นปี ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัว ทั้งการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลงจากรายจ่ายประจำที่หดตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น จากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนในธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามการผลิตเพื่อการส่งออก สำหรับรายได้เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น จากปัจจัยด้านผลผลิต อาทิ อ้อยโรงงานที่เร่งเก็บเกี่ยว และมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบใกล้เคียงไตรมาสก่อน จากหมวดอาหารสด ตามราคาข้าวที่ลดลง เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และหมวดเคหะสถาน จากค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลง ตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ตามการจ้างงานที่ลดลง สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สำหรับภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564) เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากขึ้น ทั้งการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม มาตรการรัฐบางส่วนยังช่วยพยุงการบริโภคได้บ้าง ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวสูงขึ้น จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมากขึ้น
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและอัตราการเข้าพักลดลง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้น จากปัจจัยด้านผลผลิตเป็นสำคัญ อาทิ อ้อยโรงงานที่เร่งเก็บเกี่ยว และมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวเล็กน้อย จากอ้อยโรงงานมันสำปะหลัง ปศุสัตว์ และยางพารา ตามความต้องการตลาดโลก

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลง จากรายจ่ายประจำที่หดตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเหลื่อมเดือนของการเบิกจ่าย ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่องในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้น จากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนในธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ขยายตัว โดยเฉพาะรถบรรทุกส่วนบุคคลและรถแทรกเตอร์ เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งและรับเหมาก่อสร้าง สอดคล้องกับการลงทุนหมวดก่อสร้างที่ขยายตัว

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเร่งขึ้น ตามการผลิตน้ำตาลที่เร่งขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนปิดหีบอ้อย ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอที่กลับมาเร่งตัวตามแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Storage ตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากช่องทางอื่นมาขนส่งผ่านทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น และการส่งออกทุเรียนตามความต้องการที่มีสูงขึ้น ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบใกล้เคียงไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 0.78 จากหมวดอาหารสดที่ปรับลดลงตามราคาข้าว จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น และหมวดเคหะสถาน จากค่าไฟฟ้าและน้ำประปาที่ลดลง ตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ ขณะที่หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสารกลับมาขยายตัวจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่เพิ่ม ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ตามการจ้างงานที่ลดลง สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ภาคการเงิน (ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดยเงินฝากคงค้างยังอยู่ในระดับสูง จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวตามสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐ และสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้นบ้าง จากธุรกิจบางส่วนที่เริ่มฟื้นตัว

 

 

แสดงความคิดเห็น