มทร.ขอนแก่นลุย!!เร่งผลิต ‘หุ่นยนต์ชนะภัย’นวัตกรรมปราบเชื้อโควิดด้วยแสง U-VC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน หนักหน่วงในช่วงวิกฤตการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ ช่วงการระบาด มีนาคม เมษายน ที่ผ่านมา ในประเทศไทย การระบาดแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ และมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและกักตัว ในโรงพยาบาลของรัฐ และ มีการสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อควบคุมดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในหลายพื้นที่ตามความจำเป็น

จากความสำเร็จของการสร้างหุ่นยนต์ ชนะภัย มอบ โรงพยาบาลสิรินธร เมื่อปี 2563 ทีมคณาจารย์นักวิจัยได้มองเห็นแนวทางที่ ประยุกต์เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง U-VC เพื่อให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นจึงได้ระดมทีมคณาจารย์นักวิจัยเร่งมือช่วยผลิตเครื่องฆ่าเชื้อเป็นการด่วน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ปานทอง สร้อยมุข สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วางแผนเรื่องระบบและวงจรควบคุม อาจารย์ ดร.ทศพล แจ้งน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้คำปรึกษาการจัดสร้าง อาจารย์อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย ที่ปรึกษาด้านการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นและระบบ Wifi ผศ.ดร.คมพิชิต สีหามาตย์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์(สาขาที่เปิดรับนักศึกษาปี 2564) ควบคุมมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ และการวัดค่าด้วยเครื่อง UV Miter และอ้างอิงค่ามาตรฐานจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง U-VC  2 เครื่องนี้ มีความสะดวกในการใช้งานคือตัวโครงเป็นอะลูมิเนียม Profile  มีน้ำหนักเบา ติดตั้งล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ได้กับไฟบ้าน 220 โวลต์ และควบคุมการทำงานด้วยระบบสวิทช์อัจฉริยะที่ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น และคลื่นวิทยุได้สะดวก ราคาไม่แพงมาก สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกพื้นที่ และยังมีผลการทดสอบตามมาตรฐานเพิ่มความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกภารกิจเพื่อสนับสนุนให้คนไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด- 19

แสดงความคิดเห็น