ไอเดียเลิศ!!มข.ดัดแปลงตู้โทรศัพท์เก่าสร้างตู้ตรวจเชื้อโควิดมั่นใจได้มาตรฐาน

มข.ร่วมมือ TOT นำตู้โทรศัพท์เก่าสร้างนวัตกรรม  ‘TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก ‘ส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ในภารกิจตรวจคัดกรอง

วันที่ 11พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณอาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบตู้ TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก (Positive Pressure) ให้กับผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 ตู้ โดยมี นายวิชัย ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น พร้อมด้วย นางวัจนา ช่างทอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้นยังมี ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาย พีรวัส รัตนพงษ์เพียร ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ นาย ชลอ ประสงค์ดี โทรศัพท์จังหวัดขอนแก่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบในพิธี

        พิธีเริ่มขึ้นในเวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานความว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันส่งผลให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่เว้นแม้แต่ห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้องหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตนในการป้องการแพร่ระบาด และการจัดหาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับป้องการแพร่ระบาดแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดซื้อเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการเป็นไปได้ยาก จึงจำเป็นต้องประดิษฐ์ พัฒนา ดัดแปลงและสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้วยตนเอง ดังนั้น ด้วยความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ KKU Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)จึงได้ดำเนินการผลิตและพัฒนาตู้ TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก (Positive Pressure)โดยดัดแปลงจากตู้โทรศัพท์เก่าที่ได้รับบริจาคจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยCOVID-19 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคที่ได้กำหนดไว้

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวอีกว่า ทีม KKU Maker Space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการผลิตและพัฒนาตู้TOT-KKU SWAP Test Box แบบความดันบวก (Positive Pressure) จำนวนทั้งสิ้น 9 ตู้ ซึ่งได้ส่งมอบไปแล้ว จำนวน 4 ตู้ โดยมอบให้กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์1ตู้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1ตู้และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2ตู้ และในวันนี้จะส่งมอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกจำนวน3 ตู้เพื่อให้การส่งมอบตู้ดังกล่าวแก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
        จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีว่ากระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ ทำให้ผมเห็นภาพความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการมุ่งสู่การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ภาพที่เห็นวันนี้คือการสร้างเครือข่ายการประดิษฐ์พัฒนาดัดแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ด้วยตนเองเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ได้อย่างปลอดภัย ผมจึงอยากเห็นภาพกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการนำไปต่อยอดใช้งานให้เกิดผลเชิงประจักษ์ จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ทุกผู้ประกอบการ ในการดำเนินงานเรื่องนี้ควบคู่กับการพัฒนาด้านต่างๆ

        เสร็จพิธีการทีม KKU Maker Space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการนำชมและอธิบายถึงรายละเอียดการพัฒนา ซึ่งดัดแปลงจากตู้โทรศัพท์เก่าที่ได้รับบริจาคจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) นำมาติดตั้งหลอดไป UVC ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ และหลอดไปส่องสว่าง พร้อมพัดลมระบายอากาศที่มีเซนเซอร์ปิดเปิดอัตโนมัติ มีล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก นอกจากนั้นได้ดัดแปลงประตูปิดเปิดระบบแม่เหล็ก ภายในมีถาดวางอุปกรณ์ จากนั้นเป็นการสาธิตการใช้ตู้โดย นางวัจนา ช่างทอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น เป็นผู้สาธิตการใช้งาน

แสดงความคิดเห็น