นิสิตแฮปปี้!!‘มมส.’ลดค่าเทอม -ค่าหอพักบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19ฉบับที่ 3

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 3/2562 1/2563 และ 2/2563 แล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันยังคงมี การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทําให้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพและด้าน เศรษฐกิจของประเทศอย่างสูง โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัย มหาสารคามได้ตระหนักถึงความจําเป็นของนิสิตและผู้ปกครองที่ต้องดํารงชีวิตในช่วงวิกฤติโรคระบาดและวิกฤติ เศรษฐกิจ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ พิเศษ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จึงกําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาแก่นิสิต ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563) และ 1/2564 ดังต่อไปนี้

ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ดังนี้

  1. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ร้อยละ 50 2. ภาคการศึกษา 1/2564 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ร้อยละ 10

โดยนิสิตสามารถแบ่งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 50 งวดที่ 2 ร้อยละ 20 และงวดที่ 3 ร้อยละ 30

ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ดังนี้

  1. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ร้อยละ 15 2. ภาคการศึกษา 1/2564 สุดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ร้อยละ 10

โดยนิสิตสามารถแบ่งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ร้อยละ 50 งวดที่ 2 ร้อยละ 20 และงวดที่ 3 ร้อยละ 30

  1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขยายระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาเพิ่มได้ 1 ปีการศึกษา

ทั้งนี้ สําหรับนิสิตที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อและจํานวนเงินคืนได้ตามประกาศ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้ดําเนินการยื่นคําร้องขอรับเงินคืนผ่านระบบกองคลังและพัสดุ ที่เว็บไซต์ http://e-office.msu.ac.th/finform หรือตาม QR-Code ด้านล่างประกาศนี้

ด้านหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (3/2563) และภาคการศึกษา 1/2564 ลดค่าเช่าหอพักของ มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 50

ด้านสุขภาพ

นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด – 19 และได้รับการวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สุทธาเวชว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสดงความคิดเห็น