คณะวิศวะฯมข.เริ่ด!!อันดับที่ 2 ของไทย สาขา Engineeringจากการจัดอันดับองค์กรนานาชาติ ‘SIR 2021’

#ปลื้มปริ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. สร้างผลงานเด่นได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติ SCImago Institutions Ranking 2021

ปลื้ม ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จาก SCImago Institutions Ranking 2021
ปลื้ม ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จาก SCImago Institutions Ranking 2021

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ในปี 2021 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking (SIR) ให้เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศสาขา Engineeringโดยในสาขา Engineering มีการจัดลำดับตามผลงาน 15 อันดับแรกดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 14. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวถึงผลงานที่ภาคภูมิใจว่า ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการจัดลำดับ โดย สถาบัน SCImago Institutions Ranking (SIR) ในปี 2021 ให้เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศในสาขา Engineering นั้น คณะก็มีความรู้สึกยินดีและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้มีเกณฑ์วัดที่สำคัญที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลักซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัย การให้บริการทางวิศวกรรม การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงผลงานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ต่างๆ  ความสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของคณะในการปรับเปลี่ยนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม และการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและก้าวสู่สากล โดยผ่านโครงการ Flagship ของคณะที่ก้าวไปสู่การจัดลำดับ World Ranking  ระดับโลก และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะที่จะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำด้านการสอน วิจัยและพัฒนา ระดับอาเซียน โดยมีเป้าหมาย อันดับ 1ใน 5 ของประเทศ และ 1 ใน 10 ของอาเซียน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวไปเป็นคณะชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้และจะมุ่งมั่นพัฒนาก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้คณะสามารถเป็นที่พึ่งของสังคมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้

ปลื้ม ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จาก SCImago Institutions Ranking 2021
ปลื้ม ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศ สาขา Engineering จาก SCImago Institutions Ranking 2021

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

โดยมีตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน

1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&ranking=Overall&area=2200    และ https://www.thaitopu.com/sir/

แสดงความคิดเห็น