คืบ 94%แล้วจ้า!!มอเตอร์เวย์ ‘โคราช-บางประอิน’หนุนเปิดใช้งานชั่วคราวทุกวันหยุดเทศกาล

“ศักดิ์สยาม” จี้สร้างมอเตอร์เวย์ โคราช-บางปะอิน คืบหน้า 94%  หนุนเปิดใช้งานชั่วคราวทุกวันหยุดเทศกาล แนะขยายทางเข้า – ออกที่รถสามารถวิ่งได้ 2 ช่องทางอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีจุดพักรถไว้รองรับการเดินทางด้วย พร้อมสั่งเร่งติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบ System Integration Test ให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดทดลองให้บริการในปี 2566 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (Motorway M6)
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (Motorway M6) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา (Motorway M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ 84,600 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท) แบ่งการก่อสร้างเป็น 40 สัญญา (ก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 สัญญา และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 20 สัญญา) มีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ 94 ทั้งนี้ กรมทางหลวง (ทล.) คาดว่าจะสามารถเร่งรัดติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบ System Integration Test ให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดทดลองให้บริการในปี 2566 ต่อไป
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ได้เปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2564) สำหรับการเปิดให้บริการชั่วคราว Motorway M6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว เป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ช่วง กม. ที่ 65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. ที่ 5+400 ซึ่ง ทล. ได้บริหารจัดการจราจรแบบทิศทางเดียว โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2564 เปิดให้เฉพาะรถขาออก (มุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน 380,619 คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน 102,117 คัน คิดเป็นร้อยละ 26.8
2. ช่วงระหว่างวันที่ 14 – 19 เมษายน 2564 เปิดให้เฉพาะรถขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน 405,752 คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน 103,988 คัน คิดเป็น ร้อยละ 25.6
ทล. ได้มีการตรวจสกัดยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทาง จำนวน 142 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 123 คัน รถบรรทุก จำนวน 13 คัน และรถอื่น ๆ จำนวน 6 คัน ทั้งนี้ ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงที่ให้บริการ นอกจากนี้ ทล. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 95.4 ต้องการให้มีการเปิดใช้งาน Motorway M6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว อีกในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่า ควรเพิ่มระยะทางในการใช้งานให้มากกว่า 36 กิโลเมตร และเปิดใช้งานเป็นการชั่วคราวทุกวันหยุดเทศกาล ขยายทางเข้า – ออกที่รถสามารถวิ่งได้ 2 ช่องทางอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีจุดพักรถไว้รองรับการเดินทางด้วย
นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังนี้
1. ให้ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม หารือร่วมกับ ทล. พิจารณารายละเอียดสภาพพื้นที่ ก่อน ทล. ดำเนินการต่อไป
2. ให้ ทล. เร่งรัดหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ให้ ทล. จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอ ครม. ทราบเกี่ยวกับการเปิดให้บริการชั่วคราวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว เป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ระหว่างวันที่ 9 – 19 เมษายน 2564) รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
……………….
แสดงความคิดเห็น