ปรับโฉม!!ทน.ขอนแก่นจ่อยกเครื่องใหม่‘ตลาด อ.จิระ’สะอาด ทันสมัย

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องทำงานปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางแก้ปัญหาตลาด อ.จิระ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ, นายทศพล วงษ์อาสา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ, นายกวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล,นางนัชชา ศรีโนนชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้,พนักงานเทศบาลฯที่เกี่ยวข้องและนางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
สืบเนื่องจากได้มีชาวจังหวัดขอนแก่นร้องเรียนให้เทศบาลนครขอนแก่นช่วยแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขังบริเวณตลาด อ.จิระ โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เบื้องต้นพบว่าสถานที่ที่ถูกร้องเรียนเป็นร้านในบริเวณอาคารพาณิชย์ฝั่งถนนรอบอาคารตลาด อ.จิระ
ทั้งนี้ เบื้องต้นเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการออกบันทึกการตรวจสาธารณสุข ตาม พรบ.การสาธารณสุข ให้ผู้ประกอบการค้าดำเนินการจัดหามาตรการ ควบคุมการระบายน้ำจากการประกอบกิจการ และการชำระล้างภายในอาคาร ไม่ให้ไหลลงสู่พื้นสาธารณะจนน้ำท่วมขัง และให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ที่ฝ่ายสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น และที่ประชุมได้มีมติในการแก้ไขดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ 2.ใช้มาตรการทางกฎหมาย 3.ใช้มาตรการทางสังคมกับผู้ค้า ส่วนในระยะยาวเทศบาลนครขอนแก่นจะได้ดำเนินการเสนอผู้บริหารปรับปรุงตลาด อ.จิระ หากมีความคืบหน้าประการใด เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

ที่มา>>เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม(kkmunicipality)

แสดงความคิดเห็น