อีสานคักอีหลี!!ขยาย 4 เลน ขนส่งโลจิสติกส์“โคราช-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์” สะดวก

เปิดใช้แล้วถนน 4  เลน ทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.สีดา-อ.บัวใหญ่  กว่า 18.14 กม. วงเงินกว่า 578 ล้านบาท  เชื่อมโยงระบบขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสาน โคราช-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-ภาคเหนือคล่องตัว
เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม รายงานว่า  สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอำเภอสีดา – อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง กม. ที่ 54+460 ถึง กม. ที่ 72+600 ระยะทาง 18.14 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ
ทางหลวงหมายเลข 202 สายอำเภอสีดา – อำเภอบัวใหญ่ เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ประชาชนนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการประจำอำเภอ และไปยังสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ทล. จึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 – 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบนูน โดยบริเวณย่านชุมชนดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ช่องจราจรทั้ง 2 ด้าน พร้อมก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม และก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม จำนวน 3 แห่ง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ และโรงเรียนบ้านสีดา ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 สะพาน ก่อสร้างจุดกลับรถ 9 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 10 แห่ง รวมทั้งปรับปรุงทางแยกพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณก่อสร้าง 578,245,000 บาท
โครงการนี้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้สะดวด รวดเร็ว และปลอดภัย เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างอีสานใต้ไปยังภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ที่มา>>ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
แสดงความคิดเห็น