ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๙)

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๒ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COMID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๑๓ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนปรน มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑๔ ประกาศจังหวัด ขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด ขอนแก่น ฉบับที่ ๑๕ ถึง ฉบับที่ ๑๙ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๒๐ ถึง ฉบับที่ ๓๐ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผ่อนคลาย มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๑ และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๓๒ ถึง ฉบับที่ ๓๘ รวม ๓๘ ฉบับ แล้วนั้น

จากการที่จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๖) กําหนดมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาใน พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและการเฝ้าระวังในระบบกักกันตัวตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ไปแล้ว เนื่องด้วย นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กําหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ ปรับระดับการกําหนดเขตพื้นที่ สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจําแนกตามเขตพื้นที่ เป็น ๓ ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) โดยกําหนดให้จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ ควบคุม ดังนั้นจังหวัดขอนแก่น จึงจําเป็นที่ต้องกําหนดมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระดับการกําหนดเขตพื้นที่ดังกล่าว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๒) มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๗ (๑) ของกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงออกคําสั่งไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๖)

ข้อ ๒ ให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีประวัติการเดินทางมาจากเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) ตามที่กําหนดในบัญชีรายชื่อจังหวัด ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR code ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะ เดินทางมาถึงที่จังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ๑ วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่นทันที

๒.๒ ให้กักกันตนเอง ๑๔ วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจากเขตพื้นที่ควบคุม สูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ภายใต้การกํากับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น หรือ ลิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วยและประวัติการเดินทางแก่ แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน

๒.๓ ในระหว่างการกักกันตนเอง ห้ามออกจากสถานที่กักกันตนเอง (Home Quarantine) แต่หากมี ความจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ การเดินทางออกนอกสถานที่กักกันตนเองต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

(๑) D – Distancing

ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร (๒) M – Mask wearing

ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากที่พักอาศัย (on) H – Hand washing

ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค เมื่อหยิบ จับ สิ่งของในที่สาธารณะ (๔) T – Testing

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ทุกครั้งก่อนเข้า

สถานที่สาธารณะ (&) T – Thaichana

ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มหมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

ข้อ ๓. การปฏิบัติสําหรับประชาชนที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามที่กําหนดในบัญชี รายชื่อจังหวัด ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๓.๑ ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะ เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ๑ วัน หรือลงทะเบียน เมื่อมาถึงที่พักอาศัยในจังหวัดขอนแก่นทันที

๓.๒ ให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง ๑๔ วัน (Self Quarantine) นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ ควบคุม หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือ ลิ้นรับรสไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาให้ ครบถ้วน

๓.๓ ในระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการของตน สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ได้ แต่ต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด

 

ข้อ ๔ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งในประกาศนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคําสั่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เกี่ยวกับการแยก กักกัน หรือควบคุมไว้สังเกต หรือห้ามกระทําการหรือ ดําเนินการใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายแพร่ออกไปแล้วไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

 

..

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น