ย้ำชัดๆ!!ฉีด ‘วัคซีนโควิด’ไม่ครบ 2 เข็ม หมดสิทธิขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ต

#ย้ำชัดๆ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นั่งเครื่องบินลงสนามบินภูเก็ต ผู้โดยสารต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ยกเว้นฉีดแอสตราเซเนกา 1 เข็มได้ หรือต้องมีผลตรวจโควิดไม่เกิน 7 วัน หากไม่มีแสดง แอร์ไลน์จะไม่ให้ขึ้นเครื่อง ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากคำสั่งเดิมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยผู้โดยผู้โดยสารสายการบินเที่ยวบินภายในประเทศที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ผู้ใดที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด จะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน ทั้งนี้ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการยกเว้น
2. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
3. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัด
4. สังเกตติดตามอาการตนเอง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวก ในการเดินทาง
………………..
แสดงความคิดเห็น