โคราชปังจริง!!สร้างถนนวงแหวนคืบ 80% ระยะทาง110 กม.คาดแล้วเสร็จปี’66

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 110 กิโลเมตร มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 โดยที่ผ่านมา ได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้บางส่วน ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ด้านทิศเหนือระยะทางรวม 48 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จตอนที่ 1 ที่เหลืออีก 2 ตอนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัด และเป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนราชสีมา – กบินทร์บุรี) บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ ทิศเหนือ 3 ตอน (ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร) และทิศใต้ 4 ตอน (ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร) โดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม และในปี 2549 ได้ฤกษ์ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นช่วง ๆ ซึ่งปัจจุบันยังเหลือการก่อสร้างอีกประมาณ 30 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 205 – ทางหลวงหมายเลข 26 จะเสร็จครบวง โดยจะเหลืองานก่อสร้างอีกประมาณร้อยละ 20 ที่ผ่านมา ทล. ได้เปิดใช้เส้นทางวงแหวนด้านใต้ไปแล้ว ระยะทางรวม 29.22 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนด้านทิศเหนือก่อสร้างแล้วเสร็จตอนที่ 1 ที่เหลืออีก 2 ตอนอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2566
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถระบายการจราจรที่คับคั่งบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่งโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต
……………….
แสดงความคิดเห็น